Thánh Giáo HiệpThiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân

00. Lời giới thiệu (ngày 4-2-65) (Download) 01. Thiên đường và địa ngục (ngày 2-7-65) (Download) 02. Đặt ḿnh trong cửa Đạo (ngày 12-7-65) (Download) 03. Chứng Lễ Thánh Thất Liên Hoa Cửu Cung (ngày 2-12-67) (Download) 04. Vào Đạo không phải độc thiện kỳ thân (ngày 1-4-69) (Download) 05. Đức khiêm tốn và phục thiện (ngày 25-2-71) (Download) 06. Hăy làm sáng lại tâm linh (ngày 3-10-72) (Download) 07. Sự lợi ích của công phu thiền định (ngày 26-1-75) (Download) 08. Khai trương tu viện Minh Đức (Download) 09. Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Phụ lục (Download) 10. Sứ mạng dân tộc được chọn - Phụ lục của Đức Jésus (ngày 24-12-67) (Download) 11. Lễ kỷ niệm tại Ngọc Minh Đài - Phụ lục của Đức Lê Đại Tiên (ngày 9-6-69) (Download)