Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ Tát
do Văn pḥng Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo Tây Đức sưu tập

00. Lời giới thiệu (Download) 01. Kiểm điểm việc hành đạo địa phương (ngày 4-2-65) (Download) 02. Dọn ḿnh cho sạch để gần Phật Tiên (ngày 7-2-65) (Download) 03. Đời mạt pháp cần chánh tín (ngày 23-3-65) (Download) 04. Hạ Ngươn mạt pháp Đại Đạo hoằng khai (ngày 7-5-65) (Download) 05. Luận về chữ Tâm (ngày 16-3-65) (Download) 05ạ Luận về chữ Tâm - tiếp theo (ngày 16-3-65) (Download) 06. Tu thân khắc kỷ (ngày 27-6-65) (Download) 07. Phương thức tự kiểm (ngày 14-1-66) (Download) 08. Luận về chữ muốn (ngày 14-1-66) (Download) 09. Sứ mạng của hàng phụ nữ (ngày 11-3-67) (Download) 10. Đạo là ǵ? Đạo ở đâu? (ngày 9-5-67) (Download) 11. Ư thức hệ Nữ Chung Ḥa (ngày 18-10-67) (Download) 12. Ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, cúng lạy để làm ǵ? (ngày 18-10-67) (Download) 13. Hữu, vô, biết ngộ đúng lúc (ngày 7-1-68) (Download) 14. Ngũ nguyện và đạo đức là siêu chính trị (ngày 2-3-69) (Download) 15. Phương pháp tu thân hành Đạo (ngày 3-5-69) (Download) 16. Lấy tịnh chế động (ngày 17-5-69) (Download) 17. Giải thoát (ngày 12-5-70) (Download) 18. Kiểm điểm thân tâm (ngày 18-7-70) (Download) 19. Nhẫn nhục (ngày 12-11-70) (Download) 20. Chánh tín hay mê tín (ngày 2-2-71) (Download) 21. Ḷng thành kỉnh (ngày 18-7-73) (Download) 22. Mê vọng, thất vọng (ngày 14-11-73) (Download) 23. Giáo lư của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ngày 25-1-74) (Download) 23ạ Giáo lư của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - tiếp theo (ngày 25-1-74) (Download) 24. Sự thờ phượng và ḷng tín ngưỡng (ngày 27-4-74) (Download) 25. Thiên đàng địa ngục là đâu (ngày 22-5-74) (Download) 26. Có thanh tịnh mới hiểu được Thiên cơ (ngày 23-3-74) (Download) 27. Thế pháp hoàng cực sau Hội Long Hoa (ngày 2-8-74) (Download) 28. Phép nhiệm mầu của Hội Yến Bàn Đào (ngày 14-9-74) (Download) 29. Thiên địa chi Tâm để cứu khổ chúng sanh (ngày 17-10-74) (Download) 30. Nỗi khổ của chính ḿnh là Tham Sân Si (ngày 28-12-74) (Download) 31. Đắc nhân tâm tức đắc Đạo (ngày 23-3-75) (Download) 32. Quan Thế Âm giáng cơ tại Ṭa Thánh Tây Ninh (ngày 23-3-75) (Download)