KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Dịch giả: Thích Trí Tịnh

Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Thy Mai

Nghe nguyên cuốn

STT Tựa Nghe Download
1 Thần thông trên cung trời Đao Lợi
2 Phân thân tập hội
3 Quán chúng sinh nghiệp duyên
4 Nghiệp cảm của chúng sinh
5 Danh hiệu của địa ngục
6 Như Lai tán thán
7 Lợi ích kẻ c̣n người mất
8 Các vua Diêm La khen ngợi
9 Xưng danh hiệu chư phật
10 So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí
11 Địa thần hộ pháp
12 Thấy nghe được lợi ích
13 Dặn ḍ cứu độ nhân thiên