CAO-ĐÀI GIÁO LƯ ĐẠI CƯƠNG

*** Chương 01: DANH TỪ THƯỜNG DÙNG ***

00. Lời giới thiệu (Download)

01. Giáo lư là ǵ (Download)

02. Giải thích chữ Đạo (Download)

03. Giải thích chữ Cao Đài (Download)

04. Giải thích danh xưng Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ (Download)

05. Chính ḿnh Đức Chí Tôn Thượng Đế mở Đạo Kỳ Ba (Download)

*** Chương 02: MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ THƯỢNG ĐẾ KHAI ĐẠO ***

06. Tôn chỉ mở Đạo Kỳ Ba của Thượng Đế (Download)

07. Thầy là ai (Download)

*** Chương 03: GIÁO LƯ CĂN BẢN CỦA ĐẠO CAO ĐÀI ***

08. Giáo Lư căn bản của Đạo Cao Đài (Download)

09. Từ Bi, Công Bằng, Bác Ái của Đạo Cao Đài (Download)

10. Thượng Đế làm cách nào để độ rỗi chúng sanh (Download)

11. Giải nghĩa danh hiệu Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Download)

12. Cao Đài vạn giáo nhứt lư nghĩa là sao (Download)

*** Chương 04: CÁCH THỨC THỜ PHƯỢNG CỦA ĐẠO CAO ĐÀI ***

13. Tại sao Đạo Cao Đài thờ con mắt (Download)

14. Giải thích cách thờ phượng (Download)

15. Giải thích cách sắp đặt trên bàn thờ (Download)

*** Chương 05: THÁNH GIÁO DẠY VỀ ĐẠO LƯ ***

16. Dạy về sự thương yêu (Download)

17. Pháp môn tam công của Đại Đạo (Download)

18. Đạo tại Tâm tại sao phải cúng kiến (Download)

19. Vấn đề cúng lạy và việc ăn chay trong Đạo (Download)

*** Chương 06: NGŨ GIỚI CẤM VÀ TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI CỦA ĐẠI ĐẠO ***

20. Ngũ giới cấm là ǵ (Download)

21. Tại sao Đức Cao Đài Thượng Đế c̣n buộc tín đồ giữ theo cựu luật (Download)

22. Người tu hành thường bị khảo đảo như thế nào (Download)

23. Phước Huệ song tu (Download)

*** Chương 07: VŨ TRỤ QUAN VÀ NHÂN SINH QUAN ***

24. Vũ trụ quan và nhân sinh quan theo quan niệm của Đạo Cao Đài (Download)

25. Thánh giáo dạy về cái chết của con người (Download)

*** Chương 08: THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC ***

26. Quan niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục của Đạo Cao Đài (Download)

27. Giải thích về h́nh phạt cưa xẻ, nấu dầu v.v. của Đạo Cao Đài (Download)

*** Chương 09: VIỆC THỌ BỬU PHÁP ***

28. Việc thọ Bửu Pháp trong Đạo Cao Đài (Download)

29. Sự lợi ích của Đạo Pháp (Download)

*** Chương 10: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠO CAO ĐÀI ***

30. Sơ lược về nền tổ chức của Đạo Cao Đài (Download)

31. Sự tương quan căn bản về Ngũ Chi Đại Đạo (Download)