Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh

Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ Tát phần 1

00. Lời giới thiệu (Download) 01. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư (ngày 27-3-65) (Download) 02. Hườn Cung Đàn (ngày 7-5-65) (Download) 03. Hườn Cung Đàn (ngày 13-6-65) (Download) 04. Hườn Cung Đàn (ngày 27-6-65) (Download) 05. Thánh Tịnh An Tiên (Download) 06. Minh Đức Đàn - Giáo hội Tiên Thiên (Download)

Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ Tát phần 2

00. Lời giới thiệu (Download) 01. Minh Lư Thánh Hội (ngày 7-1-68) (Download) 02. Nhẫn nhục (ngày 12-11-70) (Download) 03. Ḷng thành kỉnh (ngày 18-7-73) (Download) 04. Mê vọng, thất vọng (ngày 14-11-73) (Download) 05. Diêu Tŕ Bửu Điện (ngày 29-9-74) (Download) 06. Thiên Địa chi Tâm (ngày 17-10-74) (Download) 07. Thiên đàng, địa ngục (ngày 22-5-74) (Download) 08. Hội Yến Bàn Đào (ngày 14-9-74) (Download) 09. Thế pháp hoàng cực (ngày 2-8-74) (Download)