Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KẾT QUẢ TUẦN LỄ TU HỌC

T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG 2004

DO THIÊN-LƯ BỬU-T̉A TỔ CHỨC

TỪ 29-8-2004 ĐẾN 4 THÁNG 9-2004

This page is under construction

(Các tài liệu sẽ được dần dần đưa lên sau khi đánh máy xong)

 

 1. Danh sách các tham dự viên

 2. Phần phóng sự bằng h́nh: Diễn tiến của khóa tu học:

  Phần 1: Đại lễ Vu Lan, Cầu siêu và Khai mạc Tuần lễ T́m về Minh-triết và Hội ngộ T́nh thương

  Phần 2: Lễ đồng tế chiến sĩ trận vong và thuyết pháp

  Phần 3: Hội thảo "Minh triết và T́nh thương" - "Thiền và sự cứu thế, độ đời"

  Phần 4: Hội thảo "Vai tṛ Nữ phái" - "Sống tu đạo đức"

  Phần 5: Hội thảo "Con đường tu hiện tại" - Tường thuật "Đại hội Tôn giáo Thế giới"

  Phần 6: Hội thảo "Vai tṛ Nữ phái và Thanh thiếu niên" - Giáo sư Janet Hoskins phỏng vấn

  Phần 7: Hội thảo "Thanh thiếu niên và thế hệ kế thừa" - Phỏng vấn

  Phần 8: Buổi cơm kết thúc khóa tu học và thăm viếng các nơi

 3. Diễn tiến của khóa tu dưỡng & các đề tài giáo lư, hội luận:

  Thứ bảy 28.8.2004:

  10:00pm - 11:00pm: Hướng dẫn Sơ thiền Tâm pháp (Giáo sư Thượng Thành Thanh)

  11:00pm - 12:00am: Đàn lễ Tư thời và tŕnh Thầy khóa tu dưỡng bắt đầu

  Chủ nhựt 29.8.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  10:00am - 11:00am: Đón tiếp quan khách và đồng đạo tới tham dự Đại lễ

  11:00am - 12:00pm: Đại lễ Vu Lan & Cầu siêu Rằm Trung nguơn

  12:00pm - 12:15pm: Lễ Đồng tế các Anh hùng dân tộc và Chiến sĩ trận vong

  12:15pm - 02:00pm: Thuyết pháp "Khái lược Đạo Cao Đài" (Giáo sư Thượng Thành Thanh)

  02:00pm - 03:00pm: Cơm chay thân mật

  04:00pm - 04:20pm: Cúng chuẩn tế cô hồn

  05:30pm - 06:00pm: Tham thiền nhập định

  06:15pm - 06:45pm: Đàn lễ Dậu thời

  07:00pm - 07:45pm: Cơm tối

  11:00pm - 11:30pm: Tham thiền nhập định

  11:45pm - 12:15am: Đàn lễ Tư thời

  Thứ hai 30.8.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  09:00am - 11:00am: Hội luận về Minh triết và T́nh thương (Anh lớn Thông Huyền Quang)

  11:15am - 11:45am: Tham thiền nhập định

  12:00pm - 12:30pm: Đàn lễ Ngọ thời

  12:30pm - 01:15pm: Cơm trưa

  03:00pm - 05:00pm: Hội luận về Minh triết và T́nh thương (tiếp theo) (Anh lớn Thông Huyền Quang)

  05:30pm - 06:00pm: Tham thiền nhập định

  06:15pm - 06:45pm: Đàn lễ Dậu thời

  07:00pm - 07:45pm: Cơm tối

  11:00pm - 11:30pm: Tham thiền nhập định

  11:45pm - 12:15am: Đàn lễ Tư thời

  Thứ ba 31.8.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  09:00am - 11:00am: Giáo lư "Thực chứng của người tu" (Giáo sư Thượng Thành Thanh)

  11:15am - 11:45am: Tham thiền nhập định

  12:00pm - 12:30pm: Đàn lễ Ngọ thời

  12:30pm - 01:15pm: Cơm trưa

  03:00pm - 05:00pm: Hội luận "Tại sao phải t́m lấy Minh triết và T́nh thương?"

  05:30pm - 06:00pm: Tham thiền nhập định

  06:15pm - 06:45pm: Đàn lễ Dậu thời

  07:00pm - 07:45pm: Cơm tối

  11:00pm - 11:30pm: Tham thiền nhập định

  11:45pm - 12:15am: Đàn lễ Tư thời

  Thứ tư 01.9.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  09:00am - 11:00am: Giáo lư "Tu tánh, luyện mạng" (Lễ sanh Thượng Thành Thanh)

  11:15am - 11:45am: Tham thiền nhập định

  12:00pm - 12:30pm: Đàn lễ Ngọ thời

  12:30pm - 01:15pm: Cơm trưa

  03:00pm - 05:00pm: Giáo lư "Thiền và sự cứu thế, độ đời" (Thiền sư Nguyễn Linh)

  05:30pm - 06:00pm: Tham thiền nhập định

  06:15pm - 06:45pm: Đàn lễ Dậu thời

  07:00pm - 07:45pm: Cơm tối

  09:00pm - 10:45pm: B́nh Thánh giáo

  11:00pm - 11:30pm: Tham thiền nhập định

  11:45pm - 12:15am: Đàn lễ Tư thời

  Thứ năm 02.9.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  09:00am - 11:00am: Vai tṛ Nữ phái (Giáo hữu Ngọc Sách Thanh)

  11:15am - 11:45am: Tham thiền nhập định

  12:00pm - 12:30pm: Đàn lễ Ngọ thời

  12:30pm - 01:15pm: Cơm trưa

  03:00pm - 05:00pm: Sống tu đạo đức (Giáo hữu Ngọc Sách Thanh)

  05:30pm - 06:00pm: Tham thiền nhập định

  06:15pm - 06:45pm: Đàn lễ Dậu thời

  07:00pm - 07:45pm: Cơm tối

  09:00pm - 10:45pm: Vai tṛ Nữ phái (tiếp theo) (Giáo hữu Ngọc Sách Thanh)

  11:00pm - 11:30pm: Tham thiền nhập định

  11:45pm - 12:15am: Đàn lễ Tư thời

  Thứ sáu 03.9.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  09:00am - 11:00am: Con đường tu hiện tại (HH Lê Vĩnh Tuấn, Ph.D.)

  11:15am - 11:45am: Tham thiền nhập định

  12:00pm - 12:30pm: Đàn lễ Ngọ thời

  12:30pm - 01:15pm: Cơm trưa

  03:00pm - 05:00pm: Tường thuật chuyến tham dự Đại hội Tôn giáo Thế giới tại Tây Ban Nha (HH Bùi Đắc Hùm, M.D.)

  05:30pm - 06:00pm: Tham thiền nhập định

  06:15pm - 06:45pm: Đàn lễ Dậu thời

  07:00pm - 07:45pm: Cơm tối

  09:00pm - 09:45pm: Vai tṛ Nữ phái và Thanh Thiếu niên (Lễ sanh Thượng Nhi Thanh)

  09:45pm - 10:55pm: Nữ phái hội luận

  11:00pm - 11:30pm: Tham thiền nhập định

  11:45pm - 12:15am: Đàn lễ Tư thời

  Thứ bảy 04.9.2004:

  06:00am - 06:30am: Tham thiền nhập định

  06:45am - 07:15am: Đàn lễ Mẹo thời

  07:30am - 08:00am: Thể dục buổi sáng

  08:15am - 08:45am: Điểm tâm

  09:00am - 12:30pm: Hội thảo Nữ phái - Kết quả thành lập Ban liên lạc Nữ phái Đại Đạo

  Hội thảo Thế hệ Kế thừa - Thành lập Ban liên lạc TTN & Thế hệ Kế thừa (Thế hệ Kế thừa từ 50 tuổi trở xuống)

  12:30pm - 01:30pm: Cơm chay thân mật

  Hoàn măn khóa tu dưỡng

 4. Các tài liệu "ngoài giờ":

  Phép tu dưỡng (Đông-Phương Chưởng-Quản)

  Bổn phận người tín đồ Cao Đài

  Bửu pháp luyện châu

  Những khuyết điểm khi luyện châu

 5. Các bài Thể dục trong khóa tu dưỡng:

  Do Niên trưởng Nguyễn Văn Phụ (1) hướng dẫn:

  a) Suối nguồn tươi trẻ

  b) Các phương thức thể dục của Phật giáo Nam tông

  Ngũ thể đầu địa (công dụng: kích thích các huyệt đạo luân xa)

  Lưỡng thủ ḱnh thiên 1 lư tam tiêu (công dụng: thông hô hấp, cường thận, ăn ngon, ngủ khỏe)

  Lưỡng thủ ḱnh thiên 2 lư tam tiêu (công dụng: thông hô hấp, cường thận, ăn ngon, ngủ khỏe)

  Hổ bộ (công dụng: kích thích các huyệt đạo luân xa)

  Long hành (công dụng: kích thích các huyệt đạo luân xa)

  Âm dương điều ḥa

  Đinh bộ tấn

  c) Xoa bóp dưỡng sinh (công dụng: giúp da mặt hồng hào, khai mở huyệt đạo trên mặt, không nặng tai, không trật cổ, mắt không mờ)

  Do Lễ sanh Hương Khá hướng dẫn:

  a) Các bài Thể dục dưỡng sinh

 6. Kết quả của hội thảo Nữ phái

 7. Kết quả của hội thảo Thanh thiếu niên và Thế hệ Kế thừa

 8. Kết quả cuộc thi trắc nghiệm

 9. Đúc kết các ư kiến đă nêu của các khóa sinh (mỗi người 10 ư kiến xây dựng và phát triển cơ Đạo)

 10. Đề án: "Cải thiện và phát triển cơ Đạo"

  1. Chín vấn đề nêu lên

  2. Các thành phần tham gia "Ban Nghiên cứu" của đề án này.

 11. Các sinh hoạt tương lai:

  1. Ban liên lạc Nữ phái

  2. Ban liên lạc Thanh thiếu niên & Thế hệ Kế thừa

  3. Ban Nghiên cứu

 12. Những ḍng lưu niệm

 13. Các điện thư chúc mừng

  1. Của Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan

  2. Của Vương triều Nhà Nguyễn Hoàng tộc Việt Nam

 14. Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

 

Chú thích:

(1) Ông Nguyễn Văn Phụ là cựu Sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa. Sau 30.4.1975, ông bị lưu đày 13 năm trong các trại tù của cộng sản từ Nam chí Bắc. Năm nay ông trên 70 tuổi và hiện định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đă thực hành năm thức thể dục của các nhà sư Tây Tạng được 8 năm và sáu thức thể dục của Nam tông được 4 năm, nhờ vậy nên rất khỏe mạnh, da mặt hồng hào, không nếp nhăn và chỉ nh́n khoảng trên 50.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh