Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KẾT QUẢ CỦA HỘI THẢO THANH THIẾU NIÊN & THẾ HỆ KẾ THỪA

1) Ban Liên Lạc Thanh Thiếu Niên và Thế Hệ Kế Thừa (dưới 50 tuổi)

(Kết quả sau buổi hội thảo ngày thứ bảy 4 tháng 9, 2004)

Trưởng Ban: Nguyễn Đức Thông (CA)
Các thành viên:

Trịnh Minh Phước (CA)

Trịnh Minh An (CA)

Phạm Văn Thu (Australia)

Cao Khắc Hiển (CA)

Lư Thanh Sơn (CA)

Hồng Hậu (CA)

Văn Thị Kim Khánh (WA)

Huỳnh Phục Minh (WA)

Phạm Thị Ban (MA)

Đổ Vũ Cường (CA)

Ngọc Quang Minh (CA)

Trương Công Lư (CA) *

Nguyễn Khôi (CA) *

Lương Nguyễn Hội (TX) *

Trương Anh Dũng (TX) *

 

* sau ngày hội thảo

 

2) Hoạt động trong những ngày sắp tới:

Liên lạc các đoàn thể cơ sở, các Họ đạo khắp nơi khuyến khích tổ chức, tập họp các thành phần TTN và thế hệ kế thừa (dưới 50 tuổi)

Tổ chức các khóa học giáo lư, nghệ thuật thuyết minh, nghệ thuật lănh đạo.

 

Liên lạc: (916} 670-1084   or   (408) 683-0674

  S_nguyen25@hotmail.com  or  TLBT@sbcglobal.net

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh