Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 
Date: Sun, 29 Aug 2004 09:23:51 -0700 (PDT)
From: "QuangMai" <quangman_nqm@yahoo.com>  
Subject: Chao mung TL "TIM VE MINH TRIET va HOI NGO TINH THUONG"
To: "ThienLyBuuToa" <tlbt@sbcglobal.net>
CC: "DienDanTonGiao" <diendantongiao@yahoogroups.com>, "CaoDaiCauKhoTamQuan" <caodaism_caukhotamquan@yahoogroups.com>, "CaoDaiEspanol" <CaoDaiEspanol@yahoogroups.com>, "CaoDaiForum" <caodaiforum@yahoogroups.com>, "CaoDaiGiaoLy" <caodaigiaoly@yahoogroups.com>, "CaoDaiGrp" <caodai@yahoogroups.com>, "CaoDaiInformation" <caodaiinformationcenter@yahoogroups.com>, "CaoDaiTayNinh" <caodai-tayninh@yahoogroups.com>, "DaiDaoYouths" <daidaoyouths@yahoogroups.com>, "DienDanCaoDai" <diendancaodai@yahoogroups.com>, "ThanhGiaoDaiDao" <caodaitestament@yahoogroups.com>

 

Hôm nay, tại Thiên Lư Bửu Ṭa (12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA) Khai mạc TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH TRIẾT VÀ HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG.

 
Nhân dịp này, Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan xin gởi chào mừng đến Qúy Niên Trưởng, Đạo Trưởng, Chức Sắc, Quư Ban Tổ Chức và toàn thể anh chị em Tham Dự Viên và xin chung ḷng cầu nguyện cho Khóa Tu Dưỡng năm nay thành công viên măn, gặt hái lợi lạc tinh thần trong tu tiến và hàm dưỡng nhiều lần hơn Khóa Hạnh Đường 2003.
 
Một lần nữa thành tâm cầu chúc Quư Đồng Đạo thân tâm an lạc, Đạo sự hanh thông, Đạo tâm trưởng dưỡng.
 
TM. Chức Sắc và Tín Hửu Hội Thánh.
 
HỘI ĐỒNG CHƯỠNG QUẢN LƯỠNG ĐÀI
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CẦU KHO TAM QUAN.

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh