The Left Eye of God

PHỤ BẢN

1) Di ảnh Đức An Trinh Thần Nữ Lê Thị Bạch Tuyết (1943-1969).

2) Thánh thất Bình Hòa, nơi Đức Quan Âm Bồ Tát ban sắc phong Lê Thị Bạch Tuyết thọ Thiên ân An Trinh Thần Nữ (1970).

3) Thánh thất Mỹ Hiệp trên quê hương chị Lê Thị Bạch Tuyết (cù lao Giêng).

4) Cù lao Giêng ngày nay.