The Left Eye of God

Phụ bản 4:

Cù lao Giêng

 

Phụ bản 1: Di ảnh Đức An Trinh Thần Nữ Lê Thị Bạch Tuyết (1943-1969).

Phụ bản 2: Thánh thất Bình Hòa, nơi Đức Quan Âm Bồ Tát ban sắc phong Lê Thị Bạch Tuyết thọ Thiên ân An Trinh Thần Nữ (1970).

Phụ bản 3: Thánh thất Mỹ Hiệp trên quê hương chị Lê Thị Bạch Tuyết (cù lao Giêng).