Bát du hay bát vu?

Di Lạc hay Di Lặc?

Đạo và giáo

Đọc lại sáu chữ Đại đạo Tam kỳ Phổ độ

Giảng đạo hay giản đạo?

Giáo xiển hư linh

Hoát truyền hay Oát triền?

Khoán thủ, khán thủ hay quán thủ?

Mặc khải hay Mạc khải, Thiên khải?

Vài cặp từ cần phân biệt

Ư nghĩa hai chữ Đông Lâm

 

Trở về trang chánh