Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Chữ và nghĩa:

Bát du hay bát vu?

Lê Anh Dũng

Tương truyền bài thơ sau đây là của ḥa thượng Bố Đại:

Nhất bát thiên gia phạn       

Cô thân vạn lư du                 

Thanh mục đổ nhân thiểu    

Vấn lộ bạch vân đầu

一 鉢 千 家 飯

孤 身 萬 里 遊

青 目 睹 人 少

問 路 白 雲 頭

Một bát cơm ngàn nhà

Thân đơn muôn dặm xa

Mắt xanh nào ai có

Hỏi đường mây trắng qua

Đây là một bài thơ đẹp với h́nh ảnh du tăng khất sĩ, ôm chiếc b́nh bát (patra) trên đường thiên lư.

Có lẽ do bị ám ảnh bởi h́nh ảnh du tăng khất sĩ mà khi nói về ba món cổ pháp Cao Đài, người Cao Đài thường lầm lẫn, và kinh sách các Hội thánh cũng vậy, luôn viết là Xuân thu, Phất chủ, Bát du.

Viết bát du là sai. Lẽ ra phải viết là bát vu .

Người miền Nam phát âm duvu như nhau, đều nói là [ju], do đó không phân biệt ư nghĩa khác nhau. Nhưng khi viết th́ cần sửa cho chính xác.

Bát là phiên âm của chữ patra (tiếng Sanskrit), tức là b́nh bát. Vu cũng là cái bát đựng thức ăn.

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

Chú thích về font Arial Unicode MS

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh