Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Chữ và nghĩa:

Giáo xiển hư linh

Lê Anh Dũng

Trong kinh cúng Tứ thời, bài Phật giáo, có hai câu:

Đạo cao vô cực,            道 高 無 極

Giáo xiển hư linh.           教 闡 虛 靈

1. Đạo cao vô cực thường được giảng Đạo cao siêu không cùng tận. Giảng vậy đă ổn. Có thể xem cấu trúc Đạo cao danh từ (chủ ngữ) + động từ.

2. Giáo xiển hư linh thường được giảng như sau, chẳng hạn:

- “Dạy rất rơ ràng cái hư không linh diệu” (NXL, Cao Đài giáo lư, số 79, tháng 8-1972, tr. 21.)

- “Dạy rộng ra cho biết rơ thêm về cơi hư linh.” (NVH, Giải nghĩa kinh Thiên đạo & Thế đạo, bản photocopy tham khảo nội bộ, không ghi năm, tr. 103.)

Như vậy, Giáo xiển đă được giảng theo cấu trúc động từ + trạng từ (adverb). Giảng vậy e không ổn. Thật vậy:

- Đây là một cặp đối rất hoàn chỉnh. Đạo đối với Giáo; cao đối với xiển; vô cực đối với hư linh.

- Do phép đối, Đạo cao danh từ + động từ; th́ tương ứng Giáo xiển cũng danh từ + động từ.

Theo cấu trúc danh từ + động từ th́ Giáo xiển có nghĩa như sau:

- Giáo: Lời dạy; giáo lư (teachings).

- xiển: Làm cho sáng tỏ, làm cho rơ ràng (to explain).

là như có như không; linh là diệu mầu, thiêng liêng. Hư linh là huyền diệu, ẩn ẩn hiện hiện.

Cặp đối Đạo cao vô cực / Giáo xiển hư linh v́ vậy có nghĩa là:

(Tuy) Đạo cao siêu không cùng tận, / (nhưng có) giáo lư làm sáng chỗ hư linh.

Cặp đối này c̣n hàm ngụ một lư lẽ cao thâm về mối tương quan giữa Đạo và tôn giáo. Đạo th́ ẩn, vô vi (invisible). Giáo th́ hiện, hữu vi (visible). Thánh nhân xưa nay đều phải mượn phương tiện hữu vi, hữu h́nh (giáo) để chỉ bày cho con người đạt đến chỗ cứu cánh vô vi, siêu h́nh (Đạo). Đó cũng là chức năng của tôn giáo.

Khi mở đạo Cao Đài, đức Chí tôn cũng dùng sắc tướng vàng, xanh, đỏ của Cao Đài tôn giáo để làm phương tiện dẫn dắt môn đệ bước dần vào nẻo vô vi không sắc tướng của Cao Đài đại đạo. Hiểu như vậy mới có thể chiêm nghiệm lời dạy của đức Chí tôn: Cao Đài không phải là Cao Đài mới thật là Cao Đài.

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

Chú thích về font Arial Unicode MS

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh