Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU

 

    T́nh thương thể hiện trong ư nghĩa danh từ "Nữ Chung Ḥa" (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 7-4-1968)

    Bản chất người tu - Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư 2-7-1966 (Vân Hương Thánh Mẫu)

    Tránh nghiệp trái oan - Ngọc Minh Đài 26-12-1966 (Vân Hương Thánh Mẫu)

    T́nh thương thể hiện trong ư nghĩa danh từ “Nữ Chung Ḥa” (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 7-4-1968)

    Trách nhiệm nữ lưu (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 29-7-1971)

    Chơn lư (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 29-11-1971)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh