DONATION - ĐÓNG GÓP

Your donation is tax deductable as permitted by law.

If you want to donate, please make check payable to: THIEN LY BUU TOA - CHARITY FUND

and send it to:

THIEN LY BUU TOA

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046. USA

(408) 683-0674

Money in this "Charity Fund" is dedicated to help unfortunate children/persons.

or click here >>> to donate by credit card using Secured PayPal Website.

Important note: Your internet browser needs 128-bit encryption to use the above feature. If the "PayPal Donate" icon doesn't appear and you cannot enter the secured website of PayPal, you need to download 128-bit encryption. To download click >>> here.

You can use Visa, Master Card, American Express, Discovery. PayPal will charge 3% of your donation and deduct it before transferring money into our account.

We will send you a receipt to confirm your donation.


Tiền đóng góp được trừ thuế lợi tức cuối năm theo luật lệ hiện hành.

Nếu muốn đóng góp, chi phiếu xin đề: THIÊN LÝ BỬU TÒA - CHARITY FUND và gởi về:

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046. USA

(408) 683-0674

Tiền trong Quỹ Phước Thiện sẽ được dùng để cứu giúp những trường hợp bất hạnh.

hoặc bấm vào đây >>> để gởi công quả bằng thẻ tín dụng qua Secured Website của PayPal.

Ghi chú: Internet browser của quý vị cần có 128-bit encryption (maximum security) để xử dụng tiện nghi trên. Nếu không hội đủ điều kiện, hình "PayPal Donate" sẽ không hiển thị, và nếu bấm vào sẽ không vào được secured website của PayPal. Quý vị có thể download 128-bit encryption >>> ở đây.

Quý vị có thể dùng Visa, Master Card, American Express, Discovery. PayPal sẽ thu lệ phí 3% trước khi chuyển tiền vào trương mục của Thiên Lý Bửu Tòa.

Thiên Lý Bửu Tòa sẽ gởi cảm tạ tới quý vị sau khi nhận được công quả.