Trang nhà Thiên Lư Bửu Ṭa

(Hai trang sau đây được gởi bởi: HH Nguyễn Tấn Hưng, IL, USA)

Vài nét về Quảng Đức Chơn Tiên (Huệ Lương Trần Văn Quế)

Tiểu sử và công nghiệp

Thánh giáo: Sắc dụ đăng vị cho Đạo trưởng Huệ Lương Trần Văn Quế

Thánh giáo: Huấn dụ của Quảng-Đức Chơn-Tiên (Trần Văn Quế)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh