Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÔNG ĐỨC của ĐẠO TRƯỞNG

NGỌC ĐẦU SƯ

HUỆ LƯƠNG TRẦN VĂN QUẾ  

 

        Ngày 14.10 Canh Thân 1980, Đạo trưởng Huệ Lương đă thanh thản ra đi trở về phục lịnh Đức Chí Tôn.

        Kỷ niệm hai mươi năm thời điểm hoàn thành sứ mạng của một bậc hướng đạo tiền phong, (người đă chủ trương nhiều tạp chí như : La Revue Caodaiste; Cao Đài Giáo Lư) hôm nay chúng ta nhắc lại vài điểm chính trong tấm gương hạnh đức của Ngài hầu làm bài học chung cho những người tiếp nối sứ mạng.

 

I. Mặt ĐỜI:  TÀI ĐỨC vẹn toàn.

 

                - Học vấn :

                        ./ Tốt nghiệp trường Sư Phạm Sàig̣n.

                        ./ Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội.

                        ./ Tinh thông chữ Pháp và chữ  Hán.

 

            - Yêu đất nước,yêu dân tộc. Luôn hoài vọng sự độc lập thống nhất đất nước, tự do tín ngưỡng. Cụ tham gia phong trào Liên Đoàn Ái Quốc Hội nên:

            ./ 1943 Cụ bị Pháp kết án nặng nề: 20 năm khổ sai, 20 năm biệt xứ và tịch biên gia sản.

            ./ Đă bị bắt bỏ tù Côn Đảo...

            - Chức vụ đảm nhiệm:

            ./ Giáo viên Trung học Pétrus Kư.

            ./ Giám Đốc Dân Huấn Vụ Bộ Thông Tin Hà Nội.

            ./ Rồi Bộ Trưởng Bộ Nghiên Cứu Cải Cách tại Sàig̣n.

            ./ Giảng Sư Đại học Văn Khoa Sàig̣n và Đại học Vạn Hạnh.

            - Viết rất nhiều sách giáo khoa, khảo cứu, triết lư tôn giáo.

 

II. Mặt ĐẠO:  TÂM HẠNH ĐỨC TÀI toàn diện.

 

            - Trọn vẹn ḷng tin, phụng thừa Thiên mạng.

            - Tinh thần ḥa đồng Tam Giáo.

            - Nhứt tâm, nhứt đức đặt trọn đời ḿnh trong sứ mạng Thế Thiên Hành Hóa độ dẫn nhân sanh.

            - Hoài băo xây dựng Hội Thánh Đại Đạo duy nhứt để truyền bá giáo lư tối thượng khắp nơi: qua các cuộc vận động thống nhất chi phái.

            - Hoài băo xây dựng thế hệ trẻ tiếp nối đời sống tâm linh.

            - Nếp sống giản dị, ḥa đồng thể hiện đầy đủ các đức tính thuần hậu, từ tốn khiêm cung.

            - Giữ vai tṛ quan trọng trong việc xuất bản các tạp chí: LA REVUE CAODAiSTE, ĐẠI ĐỒNG, ĐẠI ĐẠO QUI NGUYÊN, CAO ĐÀI GIÁO LƯ. Soạn và xuất bản một số sách song ngữ Việt Pháp về Cao Đài.

            - Chức trách đă đảm nhiệm:

            ./ Nhập môn 15.7 Kỷ Tỵ 1929 tại thánh thất Phú Hội, Long Thành Biên Ḥa.

            ./ Lần lượt hành đạo tại Thánh thất Cầu Kho Sàig̣n, được phong Lễ Sanh.

            ./ Thiên phong Giáo Hữu tại Ṭa Thánh Tây Ninh, được tham gia Hội Đồng Nghị Sự tại Ṭa Thánh.

            ./ Thiên phong Giáo Sư tại Hội Thánh Minh Chơn Lư -Mỹ Tho. Rồi hành đạo ở Hội Thánh Tiên Thiên.

            ./ Tích cực vận động thống nhứt các chi phái. Tham gia Cao Đài Đại Đạo Liên Đoàn rồi Tổng Thư  Kư Liên Ḥa Tổng Hội, Cơ quan Cao Đài Qui Nhứt, Cơ quan Cao Đài Thống Nhứt.

            ./ Năm 1949; trong khi làm Giám Đốc Dân Huấn Vụ ở Hà Nội; Ṭa Thánh Tây Ninh cử Ngài làm Khâm Sai Bắc Tông Đạo tại Bắc bộ. Thời gian này Ngài đă xây dựng được 16 xă đạo tại Hà Nội, Hải Pḥng, Quảng Yên, Hưng Yên, Gia Lâm....

            ./ Năm 1955 hướng dẫn phái đoàn Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài tham dự Hội Nghị Quốc Tế Tôn Giáo tại Ayabo Nhật Bản, tham gia Chủ Tịch Đoàn.

            ./ 01.06.Bính Thân 1956, Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Trung Việt. Thiên phong Phối Sư , Chánh Phối Sư  và truy phong Đầu Sư.

            ./ 1962 Phó Ban Phổ Thông Giáo Lư Liên Quan Hành Đạo (Đức Lư Giáo Tông làm Trưởng ban) của Cơ quan Cao Đài Thống Nhất.

            ./ Năm 1966, Thiên phong Tổng Lư Minh Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo.

            ./ Năm 1969, Thiên phong Vĩnh Tịnh Sư  Minh Lư Thánh Hội (Tam Tông Miếu)

            Cuộc đời hành đạo của Đạo trưởng trải qua nhiều chức trách ở nhiều Hội Thánh khác nhau nhưng luôn được quư mến như lời dạy:

                        Bởi đệ có đức hiền hơn chúng,

                        Chớ kỳ tài thực dụng bao lăm;

                        Quí do một mảnh đơn tâm,

                        V́ Thầy v́ Đạo nhiều năm nhọc nhằn.

(THIÊN  LƯ ĐÀN; 16.02 Giáp Th́n 20.02.64; ĐÔNG PHƯƠNG CQ)

 

                - V́ thế ngay từ khi c̣n hành đạo, Đạo Trưởng đă được Đức Lư Giáo Tông tuyên dương công trạng (1973). Có lẽ, đây là trường hợp hy hữu :

 

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ; 09.01 QUƯ SỬU (11.02.1973)

NHẤT TRẤN OAI NGHIÊM LƯ THÁI BẠCH.

GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

            ....................................................

                Trong tiết Thiên Quan nầy, có một đặc điểm khiến Bần Đạo đến đây để minh giải và ban ơn công trạng cho một trong những sứ đồ trung kiên của Thượng Đế.

            Hiền đệ Phối Sư Trần Văn Quế hăy định tâm nghe Bần Đạo tuyên dương công trạng đây.

            - Thừa sắc lịnh Ngọc Hư Cung;

            - Chiếu đề nghị của Công Đồng Ṭa Tam Giáo;

            - Chiếu sớ biểu của Chư Hội Đồng Tiền Khai Đại Đạo;

            Xét v́ Phối Sư Trần Văn Quế đă có những đặc điểm sau đây trong Tam Kỳ Phổ Độ:

            1. Đă nhứt tâm nhất đức trọn vẹn ḷng tin, phụng thừa Thiên mạng truyền bá giáo lư Thiên Đạo khắp ba miền Nam Trung Bắc.

            2. Đă có tinh thần ḥa đồng với quan niệm Tam Giáo Đồng Nguyên, Vạn Giáo Nhất Lư.

            3. Đă có tinh thần ḥa đồng với tôn giáo bạn không phân biệt màu sắc dị đồng tín ngưỡng và phương tiện truyền giáo cũng như hành lễ.

            4. Đă thiết tha với ư niệm nhân loại đại đồng, hoài băo t́nh huynh đệ nơi thế gian sẽ có ngày như t́nh linh sơn cốt nhục, đồng thọ huyết thống một nguồn cội tối linh.

            5. Đă hoài băo và mong thực hiện t́nh thương yêu dân tộc không phân biệt địa phương Nam Trung Bắc, hoài vọng ngày thống nhất đất nước trong t́nh huynh đệ Lạc Hồng, giữ vững non sông bản đồ chữ  S về phương diện nhân sanh Thế Đạo.

            6. Hoài băo xây dựng một thế hệ trẻ trung mầm non tiếp nối đời sống tâm linh thánh thiện theo luật tiền tấn hậu kế, tre tàn măng mọc trong tinh thần huynh đệ đại đồng trong mai hậu.

            7. Đă nhất tâm nhất đức đặt trọn đời ḿnh trong khoảng thời gian c̣n lại trong sứ mạng thế Thiên hành hóa độ dẫn nhơn sanh trên đường tu học.

            8. Hoài băo xây dựng  một Hội Thánh Đại Đạo duy nhất để truyền bá giáo lư tối thượng khắp nơi.

 

            Do đó, đáng lẽ ra đương sự sẽ được thọ phong vào hàng Thiên Sắc tối cao trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhưng:

            - Quyền pháp Đạo Luật cần phải được nghiêm minh chấp hành. Bần Đạo không dùng quyền Giáo Tông ban phong Thiên Sắc ấy.

            - Tuy nhiên ngày Đại Hội thường niên nơi Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại Trung Hưng Bửu Ṭa sắp tới đây, Bần Đạo nhường quyền công cử ấy lại cho Hội Thánh lưỡng đài xét công trạng, đức hạnh  của vị Chủ Trưởng ḿnh hầu tôn xưng vào chức sắc xứng đáng.

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Ấn kư: LƯ THÁI BẠCH.

 

                - Sau khi hoàn thành sứ mạng, Đạo trưởng trở về phục lịnh nhân mùa Khai Minh Đại Đạo (14.10. Canh Thân 1980).

            ./ “Chí Tôn Thượng Đế đă chọn ngày giờ để Huệ Lương phục lịnh. Ngày ra đi của Huệ Lương đó là một ngày diệu dụng giúp cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo trong giai đoạn nầy, với chức năng Tổng Lư Minh Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt Nam, một bộ máy sau cùng, nếu bị tê liệt th́ sự nguy khốn đem đến cho cơ Đạo nầy, cho dân tộc nầy.”

(CQPTGL 22.11 Canh Thân 1980; ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN)

 

./ “Lăo đệ Huệ Lương hiện đang ở Ngọc Thanh Cung chờ Ngọc Chiếu, v́ lăo đệ tự nguyện hộ tŕ cộng tác với Cơ Quan qua giai đoạn đầu 20 năm, sau đó mới ngồi trên chánh vị.”

(CQPTGL 15.02 Tân Dậu 1981; GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ)

Được THẦY sắc ân phong QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN. (01.6 Tân Dậu; 1981)

 

                BÁT NHĂ THIỀN SƯ… Bần Tăng cũng nhơn dịp được dự chào mừng hiền hữu Huệ Lương được đăng phong phẩm vị Quảng Đức Chơn Tiên. Thật là một sự hồng ân vô lượng của Chí Tôn gia ban thêm quyền pháp để cho người có đủ sức vận chuyển cơ linh, hoàn thành những công vụ c̣n đương lỡ dở, để kết liễu chương tŕnh hầu trợ thêm tinh thần, ư chí những Thiên ân phận sự nơi Hội Thánh Truyền Giáo và Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư.

            Quảng Đức Chơn Tiên là một Thiên vị cao cả của hàng Thiên ân, Bần Tăng tạm xin giải sơ cho chư hiền hữu được thông đạt Thánh Ư, rơ được trí thức, đạo đức và tài năng của Người. Tuy chưa được viên túc cả ba nhưng Chí Tôn muốn phó chúc cho Người để tấn tới hoàn mỹ đúng như trong Dịch Lư, hệ từ thượng truyện ở chương 6 là:

            Quảng đại phối thiên Địa; biến thông phối tứ thời; âm dương chi nghĩa, phối nhựt nguyệt; giản dị chi thiện phối chi Đức.

                Vậy là “Quảng Đức” gồm bốn câu rất tinh yếu.

            …………………………………………

            NGỌC HOÀNG THƯỢNG Đ,… Hôm nay Thầy đến trao ban Sắc Dụ đăng vị của Trần văn Quế…..

            Trần văn Quế là một nguyên căn xin Thầy nguyện xuống Thánh địa Việt Nam lập công hành đạo, pḥ tŕ chánh pháp. Trải qua thời gian 54 năm qua, một ḷng chung thủy với Đạo, kham nhiệm quyền pháp từ dưới lên trên, làm tṛn bổn phận Lễ Sanh rồi nhờ công hạnh siêng cần Thầy ban cho Giáo Hữu, thăng phong nhiệm Giáo Sư, công dày chí lớn nên được vào hàng sứ mạng thọ phong Phối Sư đến Ngọc chánh Phối Sư kiêm Chủ Trưởng Truyền Giáo, Tổng Lư Minh Đạo Cơ Quan. Thầy xét công lao đức hạnh, ngày một tháng sáu Tân Dậu, tại Thiên Đ́nh được bái mạng thọ phong.

SẮC DỤ:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tam Giáo Qui Nguyên – Ngũ Chi Phục Nhứt

Năm thứ 56 – Tiết Quí Hạ

  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI

Sắc Lịnh

            Nghĩ v́ trước ngày Khai Đạo, các hàng đẳng nguyên căn xin Thầy nguyện xuống trần gian lập công hành đạo, thực thi cơ tái tạo, sứ mạng qui nguyên phục nhứt của buổi Tam Kỳ. Thầy v́ thương nhơn loại trầm mê, mới trao quyền pháp cho các hàng đẳng Thiên Phong để đủ sức kềm chế nhơn sinh, bảo tŕ cơ Đạo, hoằng dương chánh pháp.

            Song đám con ấy, v́ kém đức thiếu tu mà lầm kế chước tà quyền,nền Đạo chia bảy rẽ ba, tinh thần bên trong rạn nứt. Không lẽ ngồi nh́n đám con nghịch lẫn nhau, Thầy thiết lập “Long Vân Đại Hội” chuyển cơ qui nhứt để hàn gắn t́nh thương sự sống và quyền pháp Tôn Chỉ Đạo Thầy.

            Công hạnh ấy, tâm đức ấy; Huệ Lương Trần văn Quế đă hy sinh đóng góp thật nhiệt thành, bôn ba khắp nước, thiết tha với sự ḥa hiệp. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ “dung ḥa”. Mặc dầu chưa thành công, nhưng ư chí đă thành.

            Thầy phong:

            QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN, gia ân quyền pháp trở lại Hội Thánh Truyền Giáo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, giữ nguyên vị, vận dụng thần lực điều hành quyền pháp đến khi hai nơi ấy có người đủ tài đức.

            Các con Thiên ân và toàn đạo y lịnh thi hành.

                …………………………………………………………………

QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN HUỆ LƯƠNG TRẦN VĂN QUẾ….

            Đức Thượng Đế Chí Tôn chọn ngày Khai Minh Đại Đạo năm Canh Thân triệu hồi và ngày kỷ niệm thành lập Hội Thánh Trung Hưng mùng 1 tháng 6 cũng là ngày tệ huynh thọ nhiệm chức vụ Phối Sư chủ Trưởng Hội Thánh, Thiên đ́nh xét công hạnh ân phong cho phẩm vị Quảng Đức Chơn Tiên mà chư hiền hữu đă được dự nghe Ngọc Sắc vừa rồi. Thật là đại hạnh cho Tệ huynh mà cũng là điều đáng mừng chung của chúng ta, v́ sứ mạng thiêng liêng với Hội Thánh Truyền Giáo 30 năm, với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư 20 năm, nên Tệ huynh c̣n cộng sự hộ tŕ chư hiền trên mọi bước đường hành đạo.”

(MINH LƯ THÁNH HỘI 07.06 Tân Dậu 1981)

 

            Hai mươi năm đă đi qua, chúng ta vẫn đang tiếp bước con đường đă khai phá của tiền nhân. Kỷ niệm Người không ǵ hay hơn là tiếp nối con đường sứ mạng và nỗ lực thực hành lời dạy:

Cao Đài là cái đài cao,

                     Vượt lên tất cả đón rào ngăn che.                   

ĐẠT TƯỜNG

 Cùng một đề tài:

Niên biểu Huệ Lương Trần Văn Quế

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh