Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

ĐỨC DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

(Cơ bút giáng ngày Rằm tháng 4 năm Canh Tuất 1970)

Thuyền tách bến, quay về Bờ Giác,

Sóng bủa giăng khắp mặt biển trần,

Rước đưa người khỏi bến mê tân,

Vương ái lụy, hồn thân khốn khỗ.  

 

Nay thức tỉnh, MẸ hiền phổ độ,

Cứu con thơ cảnh ngộ kỳ nầy,

Cùng phước ban ân đức đủ đầy,

Mong phó hội sum vầy đông đảo.

 

        MẸ thương hết nhơn hiền ngay thảo,

        Và khuyên chung kẻ xảo, nịnh tà,

                Hăy mau hướng thiện vậy mà,

Long Hoa chờ đợi ai mà hửu duyên.

        Bao oan-trái tiền khiên buộc chặt,

        Hăy lập công bồi đức gở lần,

                Sớm khuya Niệm Phật ân-cần,

Nương theo ánh-sáng, xa dần tối tăm.

        Rừng lữa đốt âm thầm không biết,

        Bẫy khắp nơi vướng cẵng nào hay,

                Tỉnh ra thiêu hủy h́nh hài,

Nh́n lên ṿi vọi Phật Đài quá xa.

        MẸ thương tiếc, thốt ra lời lẽ,

        Nhắc con thơ cặn kẻ điều lành,

                Trắng đen hai sắc rỏ rành,

Mong sao hiểu được ngọn ngành lư chơn.

        Kẻ ỷ mạnh dầu hơn trước mắt,

        Người hiền-ḥa thua thắt mà ăn,

                Ngày kia ai dử lăng xăng,

Khi ba tiếng nỗ núi băng chẵng c̣n.

        Tâm nếu thiện, điềm-nhiên tự-tại,

        Phường hại nhơn Trời hại mấy hồi,

                Kỳ Ba màn đă hạ rồi,

Cả kêu sanh chúng vậy thời tĩnh chưa? 

        Thấy trần hạ thớt thưa quá lẽ,

        Cuộc sảy sàng sạch sẻ nhơn-loài,

                Mười phần c̣n chẵng một phần,

Khiến cho phiền-năo Thánh Thần Phật Tiên.

        Kẻ tu thật bị chê điên dại,

        Người dối gian ăn hại bá gia,

                Lại cho rằng đó thiệt thà,

Chạy theo cung-phụng cả nhà cúng dưng.

        Mang sắc Phật mà Tâm hại Phật,

        Giả bộ tu, mong phá Đạo hư,

                Dẫu tṛn vuông áo danh hư,

Nương theo cửa tự, chuyện tư tính thầm.

        Buồn cho khách mê lầm bị gạt,

        Ngán thay người phát đạt nhờ Chùa,

                Ngày Rằm, mồng Một được mùa,

Thập phương bá-tánh thi đua cúng dường.

        Năm Canh-Tuất thảm thương lắm đó,

        Giửa niên ôi, máu đỏ ngập đường,

                Thây nằm chồng-chất phố phường,

Tối-tân khí-giới phô-trương đủ đầy.

        Thêm cái cảnh Tàu, Tây, Nhựt-Bỗn,

        Mỹ, Pháp, Nga hỗn-độn ngoài trong,

                Muôn điều không giải-quyết xong,

Chỉ chờ đại-chiến mới mong rơ ràng.

        Đất Nam-Việt ngoại-bang họp mặt,

        Các linh-căn sắp đặt sẳn sàng,

                Ơn Trên dạy Đạo ẫn-tàng,

Lấy Tâm Chánh-Giác phục-hàng Năm Châu.

        Sau Minh Chúa gồm thâu Lục Quốc,

        Dụng ư lành xây cất t́nh thương,

                Khắp nơi về một nẽo đường,

Khuyên chung con trẻ lần nương Bóng Từ.

        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)

 

 

(Người gởi: MINH TÂM, Virginia)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh