Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

MÀU SẮC TÔN GIÁO

        Kính thưa quư Đạo Tâm ! Tâm tư của mỗi tín hữu Cao Đài chúng ta vẫn c̣n băn khoăn suy gẫm phần triết lư Đạo về màu sắc của mỗi Tôn giáo, mặc dầu đă trăi qua nhiều năm đọc nghiệm Thánh giáo của Đức Đại Từ Phụ cùng các Đấng Thiêng liêng giáng dạy.

        Nhân mùa Chúa Cứu Thế giáng sinh 2002, Tệ huynh xin phép được trích dẫn Luận văn và Thi văn của soạn giả THIỆN TRUNG trong tập Đại Đạo Phổ Thông số 17 vào tháng 12 năm 2000 từ trang 95 đến trg: 99 để quư vị đọc lại góp phần ư nghĩa ngày mừng Chúa tái lâm đầy thú vị :

Đại Đạo là nguồn gốc vạn linh,

Từ nguồn, Tôn giáo, độ sanh linh.

Sanh linh vào cửa t́m "CHƠN LƯ "

Hiệp một Đạo Cao hưởng trọn t́nh.

Tôn giáo là thuyền đưa chúng sanh,

Trở về bến đỗ, Đạo cao minh.

Sắc màu Tôn giáo không câu chấp,

Cứu cánh Đạo cao mới đạt thành.

            Thấm nhuần Chơn Lư Đại Đạo, những vị Tín hữu Tôn giáo sau đây biểu dương những " Đặc điểm Nhứt Lư trong Tôn giáo " của ḿnh như sau: 

1.- PHẬT GIÁO.-

Tín đồ Phật giáo học cao thâm,

Chiêm nghiệm Lư Chơn dốc chí tầm.

Chánh giáo độ đời muôn thế hệ,

Danh từ Phật Đạo nhập nhơn tâm.

 

    Nhơn tâm giác: Phật tâm siêu giác,

    Phật Thích Ca diệu đạt huyền linh,

        Đạo Đời giáo lư cao minh;

Phép tu bao quát , tiến tŕnh thấp cao.

    Tứ Diệu Đề dồi dào nghĩa lư,

    Bậc thiện căn suy nghĩ tiếp thu,

        Bát chánh vẹt lối mê mù,

Bậc trung, bậc hạ, đường tu sáng ngời.

    Chánh đẳng giáo thay Trời giáo hóa,

    Thầy Thiên Nhơn khắp cả đông tây,

        Ngàn năm Phật Tổ, Phật Thầy;

Vẫn c̣n hiển hích, c̣n dày đức cao!

2.- LĂO GIÁO.-

Tín đồ Lăo giáo học Tiên gia,

Đại Đạo khai tâm khắp mọi nhà,

Những tưỡng giáo điều trong một Đạo;

Nào dè Chơn Lư thật cao xa.

 

    Cao xa thật, thật là đạo lư,

    Đấng Tổ sư chính vị Tam Thanh,

        Phân thân biến hóa lập thành;

Đạo Tiên chánh gốc vô danh, vô trần. 

    Trong Tam giáo lănh phần cứu thế,

    Chính là ngôi Chúa Tể phân thân, 

        Tiên Thiên Thái Cực Đạo Quân;

Chí Tôn, Chí cực, Thánh , Thần, Phật. Tiên.

    Đạo đức kinh lưu truyền hậu thế,

    Măi muôn đời ǵn để kim ngôn,

        Thế nhơn thức tĩnh mộng hồn;

Nhập vào Thiên đạo không môn thoát trần.

3.- NHO GIÁO.-

Nho gia đạo Thánh cận quần sanh,

Nhập thế độ đời đă hiển danh,

Giữ đạo làm người cho trọn đạo;

Phật, Tiên, Thần, Thánh mới tài thành.

 

    Thành Nhơn đạo, mới thành Thánh đạo,

    Thánh đạo thành, thông thạo Phật Tiên,

        Thật là một gốc thiêng liêng;

Tam Thanh, Tam giáo lưu truyền thế gian.

    Khổng Phu Tử huy hoàng Thánh trí,

    Dạy cho đời chánh kỷ hóa nhơn,

        Trung Dung ư chỉ Thánh Thần;

Là nguồn chơn Đạo nhập trần giải mê.

    Ngàn pho sách tiền đề triết lư,

    Ngàn Nho  gia thoát ư siêu nhơn,

        Phật, Tiên, Thần, Thánh quy huờn;

Đều nhờ Nho giáo hiển chơn muôn đời.

4.- THIÊN CHÚA GIÁO.-

Thiên Chúa phân thân xuống cứu đời,

Ngôi Hai là Chúa nói ra lời,

Giăng tay cứu chuộc đời hung ác ;

Rúng động tâm linh vạn kiếp người.

 

    Người cơi thế muôn phần tội lỗi,

    CHÚA xả thân chuộc tội thế gian,

        Dạy cho  biết nẽo Thiên đàng ;

Tâm lành, tánh sáng, vinh sang kiếp người .

    Theo Đạo Chúa giữ lời thánh thiện,

    Học Thánh kinh tập luyện giúp đời,

        Lạy Cha tôi, ở trên Trời ;

Danh Cha cả sáng, dưới  đời b́nh yên .

    Lấy dấu Thánh kiền thiền nhớ Chúa,

    Chúa trong con, sáng sũa linh hồn ;

        Đạo Chúa duy nhứt độc tôn,

Một ḷng theo Chúa vĩnh tồn muôn năm .

5.- CAO ĐÀI GIÁO.-

CAO ĐÀI xuất thế cứu trần gian,

Mạt pháp chúng sanh chịu khổ nàn,

Cộng nghiệp dập dồn muôn thắng khổ ;

Thiên Hoàng khai đạo cứu dân an .

 

    An bá tánh phải qua sàng sảy,

    Phật, Thánh, Tiên sa  thải quỉ ma,

        Lịnh Trời lập Hội Long Hoa,

Luật Trời thưởng phạt diệt tà phục chơn.

    Đức Chúa Trời truyền thần xuống thế,

    Huyền linh cơ là kế siêu mầu,

        Siêu thanh diệu vợi Á, Âu,

Ngủ chi, Tam giáo tóm thâu Cao Đài .

    Quyền Đại Đạo, Tam Tài, Tam Giáo, 

    Chủ Càn Khôn lai đáo Nam Bang,

        Đại La Thiên Đế Thánh Hoàng;

Lập đời Thánh đức, Niết Bàn muôn năm.

LỜI B̀NH:

Mỗi người, mỗi Đạo lẽ tư riêng,

Dù đă nói lên lư diệu huyền,

Nhưng cốt làm sao quy hợp lại,

Đồng thờ Chân Lư đạo linh thiêng.

 

    Thiêng liêng có: Thần, Tiên, Phật, Thánh .

    Đại Linh quang thống lănh quyền năng ,

        Đại Chơn Thần một huệ đăng ;

Trong bầu vũ trụ gọi rằng : CHÍ TÔN.

    Ngài là " CHA LINH HỒN" vạn loại,

    V́ thương con, nên phải cứu con,

        Chiết thân ra gọi linh hồn ;

Vốn từ một mối CHÍ TÔN xuống trần .

    Dù Tiên, Phật, Thánh ,Thần, Thiên Chúa,

    Cũng đều do gốc tủa ban ra ,

        Gọi chung là đấng " TRỜI CHA ", 

Gọi riêng Thái Thượng, Di Đà, Chúa Con ...

    Tất cả là linh hồn tiến hoá,

    Đều là con Chúa Cả CHÍ TÔN,

        Ngàn năm muôn kiếp dập dồn ;

Vạn thù quy nhứt, linh hồn hiệp Thiên.

    Cơi địa giới triền miên muôn loại ,

    Luật Thiên điều sàng sảy lọc lừa,

        Vận hành bộ máy Thiên cơ ; 

Tam Kỳ Phổ Độ đến giờ phát huy .

    Vạn Giáo Lư đồng quy nhứt bổn,

    Dưới quyền THẦY Đạo lớn hoằng khai,

        Tá danh hai chữ " CAO ĐàI "

Bao gồm Chơn Lư cao dày rộng sâu.

    Đại linh quang trong bầu vũ trụ,

    Đại Chơn Thần gồm đủ quyền năng,

        Việt Nam thọ lịnh Thiên ân,

Huyền linh Thiên Nhăn bũa tràn khắp nơi.

    Ấy là ngọn đèn Trời muôn thuở,

    Phật, Thánh, Tiên, tá trợ quyền uy,

        Muôn ngàn Tôn giáo Phái Chi ;

Đều do Thiên ư, hành tŕ độ nhơn.

    Đạo CAO ĐÀI là nguồn duy nhứt,

    Vạn pháp môn nhứt mực quy về, 

        Tiên Thiên Vô Cực là quê,

Vạn thù nhứt bổn, hiệp về Chúa Cha .

 

CHA cả chúng sanh giáng thế trần,

Lập đời Thánh Đức tuyển Tân Dân,

Chúng sanh thành kỉnh thờ Chơn Lư,

Là gốc Phật, Tiên, với Thánh Thần ./.

______________

Kính trích sao,

Thanh Tùng   

  

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh