Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

TIẾNG GỌI TÂM LINH 5

Rằm Thượng Nguơn, chủ đề Sống, Tu, Hạnh Đường

            SỐNG thời tỉnh thức mọi hành vi,

            TU trí huệ, phiền năo giải vây;

            HẠNH đức, tài năng xây chánh đạo;

            ĐƯỜNG hành giả sáng, đạt huyền vi.

                                    ***

     Đời loạn động SỐNG nên chừng mực,

     Mọi hành vi, tỉnh thức trước sau;

            Gió mưa, sóng vổ ba đào,

Cội bồ đề vững chẳng xao động ǵ.

     Nhấc bàn tay tùy thời định tỉnh,

     Nhấp chén trà thanh tỉnh khói bay;

            Cười to, quắt mắt, nhăn mày,

Sắc, không, tâm, cảnh không hai lẫn lầm.

    Vào cửa Đạo TU thân, luyện kỷ,

    Định lực đưa tâm, chí cố kiên;

            Ưng vô sở trụ kiền thiền,

Mờ xa, ư mă, tâm viên, tục trần.

     Chủ tŕ được bản thân trước ngả,

     Th́ chủ tŕ thiên hạ khó đâu;

            Thắng người, tài đức rộng sâu,

Thắng ḿnh, trí huệ Đạo mầu sáng soi.

     Kiến thức, HẠNH sáng soi đường Thánh,

     Cứu thế, ĐƯỜNG dũng mănh dấn thân;

            Hành trang trí lực, tâm, thần;

Đạt thành Thánh Đức, Tân dân an b́nh.

     Cống hiến đời mối t́nh nhân bản,

      Tiến bộ trong tản mạn ḥa đồng;

            Thiên nhiên, nhân vật, thời, không,

Bảo sanh, Nhân nghĩa, Đại đồng tuyệt luân.

Huệ Tánh cẩn bút Rằm Tháng Giêng Quư Mùi (2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh