Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Tiếng Gọi Tâm Linh 4.

Mùng 9 tháng Giêng, Lễ Đức Chí Tôn, Huyền Khung Cao Thượng Đế

Tháng Giêng, mùng chín, ánh Xuân vàng,

Vía lễ Hoàng Thiên, Đức Chí Tôn;

Noi bước hạ ḿnh, tua độ thế,

Vinh danh Đạo, hạnh-phúc trần gian.

* * *

     Bảy tám (78) năm v́ ai cứu thế,

     Ánh Đạo vàng Thánh thể Chí Tôn;

            Rổi, siêu cả xác lẩn hồn,

Từ không tạo có, vạn phần hửu, vô.

     Nước lả, vă nên hồ đâu dễ,

     Rừng, đất hoang lập thế Hà Đồ;

            Lạc Thơ, một gánh điểm tô,

Muôn ngàn giáo, pháp, một ḷ Trường Sanh.

     Bảy hai (72) ức nguyên nhân có thấu,

     Ḱa Lôi Âm cổ tấu trần miền;

            Chung minh Bạch Ngọc Tiên Thiên,

Huệ tâm, Phật tánh, Phối Thiên ḥa hài.

     Ơn tri ngộ Tiền Khai, thuở trước,

     Trọn đức tin nhặt bước theo THẦY;

            Hạnh trau, đức trổi dựng xây,

Cơ ngôi an trị, Thiên khai ḥa-b́nh.

     Giờ đến lúc đăng tŕnh tiếp nối,

     Trên Trời cao mở lối, khơi nguồn;

            Đạo, đời tủa khắp bốn phương,

Văn, phong Việt Đạo dọn đường Long-Hoa.

    

Huệ Tánh cẩn bút 9.Giêng.Quư-Mùi (9.2.2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh