Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Tiếng Gọi Tâm Linh

            Thấm thoát giờ đây sắp hết năm,

            Vàng soi tháng chạp bóng trăng rằm;

            Làm người giác ngộ muôn năm khó,

            Đền đáp ơn đời, nghĩa thậm thâm.

* * *

            Đă là người sống trong cơi thế,

            Nhớ cho rằng một thể linh quang;

                        Chợ trần xuôi ngược dọc ngang,

Chớ nên đánh mất khó mong trở về.

            Trên Chí Tôn cho đề thi cũ,

            Dưới Phật, Tiên từ thử dạy khuyên;

                        Làm sao lánh dữ nên hiền,

Làm sao Thần, Thánh, Phật, Tiên mới là.

            Đốt trầm hương, t́m ta Đại ngă,

            Hạ bút thần sáng tỏ huệ tâm,

                        Tiếng tiêu không lổ thâm trầm,

Đọc kinh vô tự hiểu ngầm ư thiêng.

            Đến cửa Thánh kiền thiền đảnh lễ,

            V́ Ơn Trên, chớ kể v́ ai;

                        Không v́ thương, ghét, ai hoài,

Không v́ trên, trước, tiền, tài, lợi, danh.

            Tận  trí nảo tâm thành kềm thúc,

            Diệt thất t́nh, buồn bực, lo âu;

                        Dù cho nắng lửa, mưa dầu,

Chí Tôn hằng ngự ḷng nào hiến dâng.

Huệ Tánh rằm tháng chạp Nhâm ngọ (2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh