Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

CHÚC XUÂN

Mai, lan, cúc, trúc đón Xuân sang,
Én liệng trời Xuân, thảo mấy hàng;
Phước, Lộc, Thọ, Xuân, Xuân bất tận,
Xuân đời, Xuân đạo nặng vai mang

Huệ Tánh 26.12. Nhâm-Ngọ

* * * * *

ĐƯA CHƯ THÁNH

Hăm tư tháng Chạp lễ chung niên,
Đưa tiển Thánh Thần thượng nẻo Thiên,
Tŕnh tấu Ngọc Hư điều tội phước,
Ân ban trần hạ kẻ tu hiền,
Nam phong cổ tục đưa ông Táo,
Tân pháp Tam Kỳ tiển Thánh Tiên,
Chư Thánh xin cầu ơn Thượng Đế,
Muôn dân no ấm, nước nhà yên.

Tim Mai 26.12. Nhâm-Ngọ (28-1-2003)

* * * * *

Mai Hiền Huynh và chư Huynh Tỷ thương kính,

Để đáp lại chân t́nh của Mai Hiền Huynh, và cũng lưu lại ít nhiều cùng Huynh, Tỷ xa gần trong những ngày c̣n sót lại cuối năm, tôi xin họa vận lại bài thơ Đưa Chư Thánh của Hiền Huynh. Có ǵ không chỉnh xin miễn chấp cho.

LỄ ĐƯA CHƯ THÁNH

Mưa gió bên thềm buổi tất niên,

Lễ Đưa Chư Thánh, vọng Hoàng Thiên;

Hợp quần nhân bản trau nhân đức;

Đoàn kết Thánh tâm học Thánh hiền;

Tục lệ Táo Quân theo đất nước,

Pháp qui Phật, Thánh thuận Thần, Tiên;

Tiển tŕnh Bạch-Ngọc Kinh ân tứ,

Phước, Huệ muôn đời Vĩnh, Thạnh, Yên.

Huệ Tánh (28-1-2003)

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh