Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TỰ TÍN, TỰ SUY, TỰ ÐỘNG

             Kẻ trí, nhân, dũng tự làm vững đường lối của mình đi và tô-bồi cho rạng vẻ thêm lên.

            Trái lại, kẻ ám, hèn, ác tự làm bại-hoại đường lối của mình. Các con đi trên đường lớn, sẵn trong tay một bản đồ Thầy giao phó, đứng trước ngã ba đường, con do-dự, hỏi kẻ nầy người nọ, e cho các con lạc lối xa-xăm, không thể quày trở lại đặng.

            Một khi con chuyển hướng, một khi hành động, lúc thốt lời, con hãy nhớ hướng con đi trước kia có thay đổi gì chăng? - Hành động xưa nay có sai lầm chăng? - Lời thốt có sai chăng?

            Nếu ba điểm từ xưa đến nay, con chưa thực hành sai một lần nào, thì các con chớ nên di-động.

            Trường đời gặp lao-lý gian-truân và những cảnh lầm lỗi xấu xa, con người nếu vượt qua được thì sẽ tiến đến là nhờ lòng cương-nghị, phấn-đấu. Song, nếu vượt qua chẳng đặng, phải thối lại, bởi thiếu lòng nhiệt-huyết, can-đảm.

            Chỉ có lửa thử vàng, đồng, mà vàng đồng có thể dùng đồ được, chỉ có gặp cảnh gian-khổ vượt qua mới bào gọt người trở nên thuần-túy, giàu tâm-đạo, hy-sinh.

            Trường đời phải kiên-nhẫn học-tập được những điều hay tốt đặng. Con nào hạ mình trước vạn-linh thì sẽ được vạn-linh nâng tột; con nào tự cho là cao-cả trong vạn-linh thì sẽ bị vạn-linh xô đẩy đến nơi thấp thỏi. Con nào mang vào sự răn dạy của đời và sự quở phạt của người thì mới trở nên thiện-mỹ, ví như đeo một vòng vàng nạm cẩn.

            Con nào biết suy luận phải quấy, hành động thiện lương, giả dầu gặp mọi cảnh khổ-khó vượt qua hay tử vì Ðạo đi chăng nữa, cũng tiếng vang muôn thuở.

            Sợ sự chết của con không đúng chỗ. Thân chết không sợ mà chỉ sợ sống làm nhơ-nhuốc thinh-danh. Mất lợi không sợ mà chỉ sợ mất hết lương-tri, tư-tưởng cao đẹp của lòng người.

            Một guồng máy, kẻ xử dụng chỉ biết thô-thiển bên ngoài mà không hiểu chằng chịt nhỏ-nhít bên trong, lại cho rằng thông suốt mạch lạc mà xử dụng, chẳng qua để lòe-loẹt cùng vạn-chúng mà thôi.

            Cơ-quan nào, tôn-giáo đạo-đức nào bên ngoài tuyên-dương rằng "hầu hết đạo-đức thuần-túy", trái lại, bên trong nhiều hành-vi khả-ố, nếu không nhận thiệt hư mà bương theo, chẳng khác nào người u-mê đi trong đêm tối và chịu sụp hố, sa hầm mà thôi.

            Con phải biết tự-tín, tự suy, tự động để phát-uy nền Ðạo chơn-chánh.

            Các con tin thiêng-liêng là người dẫn đầu hướng thiện để chưởng-thiện. Nếu các con tin thiêng-liêng có phép mầu, tức nhiên hữu thực. Song phép mầu không thể hóa người nên thiện được, chỉ có đau khổ, vui buồn và phải quấy, hành-động thiện mới giúp người soi rọi được bản thân.

            Lấy cái khổ của người làm cái khổ của con. Lấy cái vui của người làm cái vui của con, để đồng thọ khổ mà giải khổ đến chỗ thắng khổ đại-đồng vậy.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh