Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

VẬT-CHẤT ẢO-ẢNH VÀ TINH-THẦN ÐẠO-ÐỨC

             Ðối với đời, chư hiền-đồ chịu những nỗi vất-vã, gian-truân để tạo lấy nguồn sống yên vui, mãnh-lực tranh đấu không ngừng.

            Bởi vậy, một đôi khi vì vật-chất hoa màu lòe-loẹt trước mắt môn-đồ, thành thử sự tranh đấu của chư môn-đồ càng quáng mắt mê tâm, không phân-biệt được vật-chất ảo-ảnh và vật-chất nguồn sống.

            Vật-chất nguồn sống là lẽ tự nhiên phải có, nhưng đối với vật-chất ảo-ảnh vượt ngoài sức tưởng-tượng thì hiền đồ làm sao đoạt được, âu chẳng qua là một nguyện vọng chung của nhân-loại.

            Hiện trạng đối với cơ Ðạo, chư môn-đồ góp-nhóp từ mãnh vật-chất đến tinh-thần để kiến tạo thuyền từ độ dẫn quần-sanh. Thật ra chư môn đồ còn phải tranh giựt với thiên-nhiên và nhân-loại để cùng sống, thành thử sự góp-nhóp vật-chất tuy ít, nhưng tinh-thần dẫy tràn và cao thượng.

            Chư môn-đồ hãy phân ra vật-chất ảo-ảnh và vật-chất nguồn sống và phân tách đạo-đức tinh-thần để trau-giồi thân tâm một ngày một thuần túy thêm lên.

            Sự vật-chất ở thế-gian là một nhu cầu để sống, nhưng một khi đã đầy đủ mà cứ tranh-đấu mãi thì chẳng qua là một đám sương gợn lại trên cỏ mà thôi. Chỉ có đạo-đức tinh-thần trau-giồi một ngày một tinh-túy mới trọn sự bảo đảm nguồn hạnh-phúc.

            Muốn cho thân tâm gội nhuần đạo-đức thì chư hiền-đồ lập tâm: tai ngơ, mắt quáng trước hiện tình vật-chất thế-gian, khỏa lấp mạch sầu.

            Tai nghe điều thiện, mắt thấy lẽ ngay, hoặc tai nghe điều nhơ, mắt thấy tội lỗi, cả hai lẽ ấy phải đều học hỏi và phân tách ra để đối diện trước cảnh tình.

            Người muốn thật đạo-đức hoàn toàn thì phải khỏa lấp những nguồn tư-tưởng đen tối của trần-gian.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh