Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA PHAN-THANH-GIẢN

 

    T́nh thương dân tộc - Trúc Lâm Thiền Điện 22-1-1966 (Phan Thanh Giản)

    Đại đồng thiên hạ (Phan-Thanh-Giản, 2-5-1971)

    Bảo trọng tứ dân (Phan-Thanh-Giản, 3-10-1972)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh