Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10.- BẢO TRỌNG TỨ DÂN

Chí Thiện Đàn (Minh Đức Nho Giáo) VĨNH B̀NH, Tuất thời 26 tháng 8 Nhâm Tư (3-10-1972)

____________

Thi:

Một dăy giang sơn dệt gấm hoa,

Ngàn năm văn-hiến Tổ Tiên ta,

Nền xưa vun đắp nhờ con cháu,

Cho rạng năm châu rạng đạo nhà.

 

      PHAN-THANH-GIẢN, Lăo Thần chào chư Thiên mạng hướng đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, chào toàn thể nam nữ lương giáo hiện tiền.

      Nhân ngày kỷ niệm Đức Văn-Tuyên Khổng-Thánh, Lăo Thần giáng cơ để trần tố ít ḍng cùng chư nam nữ.

      Vậy mời đồng đẳng ngồi.

Thi:

Trở lại trần gian giữa cảnh này,

Tang thương c̣n đó, núi sông đây,

Tâm trường gởi gấm tay Thiên-mạng,

Dựng lại nhà xưa ở Đạo Thầy.

 

      Lăo Thần rất vui mừng được chứng kiến sự hiện diện đông đủ trước điện giờ nay để hết tâm thành hiến dâng lên Đấng Vạn-Thế Sư-Biểu, và để thể hiện t́nh tương ḥa tương ái giữa những người đồng bào, đồng đạo.

      Cũng trong tinh thần ấy, Lăo Thần gởi nơi đây một vài hàng, những mong toàn thể chư Thiên-mạng và đạo hữu gẫm suy.

Thi bài:

       Trước Bửu Điện trầm hương nhẹ thoảng,

       Ḷng với ḷng vẹt áng vô minh,

              Để thông rơ những lối nh́n,

Nh́n người rồi lại nh́n ḿnh thế nao!

       Người vô lượng sóng xao biển cả,

       Đang vẫy vùng thoát họa trần la,

              Th́ ḿnh chế ngự cái ta,

Để đem chí nguyện mà ra độ đời.

       Đời chịu lắm chơi vơi hố thẳm,

       V́ tinh thần c̣n đắm bể sâu,

              Tạp ô ư thức đeo sầu,

Bỏ quên truyền thống nhiệm mầu cha ông.

       Cha ông dạy biết ḍng biết giống,

       Tổ tiên truyền sự sống văn minh,

              Ḥa đồng huynh đệ chi t́nh,

Thuần phong rạng vẻ hy sinh sáng màu.

       Để vơi bớt niềm đau nỗi khổ,

       Để thêm nhiều sinh lộ tinh thần,

              Cùng nhau bảo trọng tứ dân,

Cùng nhau xây dựng căn phần quy nguyên.

       Có dẹp hết ưu phiền tự nội,

       Có vun bồi gốc cội t́nh thương,

              Không phân thành thị thôn hương,

Không phân sang cả hay phường cùng đinh.

       Chỉ có một tấm t́nh Tạo Hóa,

       Mà phân hai nhân ngă hẹp ḥi,

              Từ nơi tốt giống đẹp ṇi,

Đến nơi nhơn loại cùng khơi nhơn ḥa.

       Thế nhơn ḥa kỳ ba đă dựng,

       Để đem về chỗ đứng thanh b́nh,

              Cho người cho Đạo cho ḿnh,

Cho cùng vạn vật chúng sinh một nguồn…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh