Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THÁNH GIÁO CỦA HIỂN-THẾ ĐẠO-NHƠN

 

    Giác & Mê - Ngọc Minh Đài 27-6-1966 (Hiển Thế Đạo Nhơn)

    Khuyên nhủ tu sinh (Hiển-Thế Đạo-Nhơn, 2-6-1971)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh