Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUYẾT MỘT ÐƯỜNG

             Các chi-phái trong Ðại-Ðạo của Thầy chẳng khác nào các con đường đi lên đảnh núi, dù đường nào cứ cố gắng đi là sẽ tới chót núi ngay. Chỉ có những kẻ dục vọng, nghe đường này dễ, đường kia tắt, đường nọ mau, rồi cứ ở chân núi chạy qua nẻo này, ngõ nọ.

            Những bậc bền chí nhẫn-nại, trung-kiên, chân-thành, bền-bỉ bước mãi thì đến nơi đến chốn ngay.

Lão đã biện-minh giáo-lý rành,

Nữ nam chức-sắc rán lo hành,

Kịp kỳ Ðạo chuyển Long-Hoa hội,

Cứu-cánh nhân-loài dứt cạnh tranh.

Ðạo-đức là đường cơ giải khổ,

Người tu chí quyết trọn tâm lành,

Sẽ thành ngôi vị trên đường Ðạo,

Hưởng phước trường miên chốn cảnh thanh.

LÝ-THÁI-BẠCH

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh