Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

SỰ NGHIỆP VẬT CHẤT VÀ SỰ NGHIỆP TINH THẦN

             Nầy chư hiền nam nữ! Ðây Lão giảng giải cho chư hiền rõ sự nghiệp vật-chất cùng sự nghiệp tinh-thần để cho người tu học nhận định rõ ràng mà tinh-tấn trên đường lập nghiệp.

            Kìa những vị Vương Ðế từ ngàn xưa như là Thành-Cát Tư-Hãn, Hốt-Tất-Liệt, Nã-Phá-Luân, hỏi vậy trên sự nghiệp vật chất giang-san vương đế còn tồn tại nối truyền dấu tích đến ngày nay không?

            Ðó là sự nghiệp vật-chất hữu hình phải hữu hoại.

            Trên trần nầy không có sự chi mà bền bỉ cả, dù núi Tu-Di hay Hy-Mã Lạp-Sơn cũng không thế tồn tại mãi mãi trong trần gian được. Chí đến trên bầu trời man mác kia, những tinh cầu nhựt nguyệt mà chư hiền thấy đó cũng là những vật hữu hình, cũng phải tan rã có ngày. Chính như quả địa-cầu 68 nầy cũng thế, phải chịu luật biến dịch mà tan rã đi.

            Còn sự nghiệp tinh-thần của các nhà giáo-chủ truyền Ðạo như Ðức Thích-Ca, Lão-Tử, Khổng-Tử, Jésus, Pytagore trải qua trên hai ngàn năm, nhưng sự nghiệp cũng vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Chư hiền có nhận định chưa? Bởi thế, danh lợi, vật chất, xác thân cũng phải hư hoại, tan rã, chỉ có phần linh hồn, phước đức mới tồn tại mãi mãi mà thôi.

            Biết được lẽ hư thiệt, chơn giả, thì người tu-sĩ đã là bực giác-ngộ rồi, rán mà tinh tấn siêng-năng trên đường đạo-đức mãi mãi, đến ngày thành công viên mãn, không nên thối chí ngã lòng, khó thành nên Ðạo.

LÝ-THÁI-BẠCH

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh