Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

MORMON GIÁO CHỦ JOSEPH SMITH

Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 4-8-1977

Thi rằng:

Hỡi các đồ môn biết rõ rành,

MORMON GIÁO-CHỦ giáng điển thanh,

Chúc mừng chào đủ chư huynh đệ,

Ðạo đã qui nguyên mới lập thành.

Xem tiếp >>> Mormon Giáo chủ Joseph Smith

Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh