Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Suy ngẫm kỳ trước:

... Nếu một dân tộc được có sứ mạng Ðạo tức là cái vô lượng hạnh phúc cho nòi giống của dân tộc đó, ngàn năm, triệu ức năm sử Ðạo còn truyền lưu, hạnh phúc lắm thay ơn soi đường dẫn lối, tuy nay chưa đạt ngộ thấy chuyện như tầm thường. Khi vào thế hệ Ðạo ở thời vị lai khẩn cầu cái hạnh phúc đó không dễ được..."

(Di-Lặc Tôn-Phật, Bảo-Pháp Chơn-Kinh, TLBT, tháng 11-1983)

 

>>> Kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh