Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Suy ngẫm kỳ trước:

... Nếu có một Di-Lạc thực sự bằng xương bằng thịt đến thế gian trong kỳ Nguơn Hạ nầy, tất cũng sẽ bị đóng đinh trên Thập giá. Thời Thượng-Nguơn Thánh-Ðức, các Giáo Chủ mượn thể xác giáng trần, trước đây mấy ngàn năm chúng sanh còn bản chất thuần chơn mà còn như thế, thì thử hỏi hiện giờ nhơn tâm quá ư loạn lạc, sẽ còn nhiều trò độc ác gớm ghiết hơn nữa...

Vạn-Hạnh Thiền-Sư

>>> Xem nguyên bài

>>> Kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh