The Left Eye of God

THỜI NHIỆM SƠ KHAI: NHỮNG NĂM ÐẦU GIAN KHÓ...

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đang đọc diễn văn.

 

Từ trái sang phải: HH Ngọc Tinh Dương, một vị ÐH không rõ tên, HH Ngọc Chơn Minh,

Cựu Ðại Tá Trần Thanh Ðiền, Cụ Trần Hữu Phúc, HH Ngọc Thanh Liêm, 2 vị đạo hữu không rõ tên.

 

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đang chủ trì buổi lễ nơi chánh điện đơn sơ của Thiên Lý Bửu Tòa.

 

Hiền huynh Ngọc Thanh Sơn đang tiếp nhang của Chưởng Quản.