The Left Eye of God

LỄ LẠC THÀNH "ÐẠI GIÁC THÁNH KINH và KINH THÁNH GIÁO PHÁP"

(31-5-1981)

Cuộc lễ lạc thành hai quyển "Ðại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp" đã được cử hành trọng thể tại Thiên Lý Bửu Tòa, San Jose, CA vào ngày 31-5-1981 (nhằm 28-4 năm Tân Dậu).

Hai quyển Kinh nầy đã được Ơn Trên giáng điển tả từ tháng 7-1977 cho đến tháng 9-1978 mới hoàn tất.

Với lúc ban sơ, vì hoàn cảnh tài chánh còn eo hẹp nên mãi đến tháng 5-1981 Kinh mới in xong và làm lễ lạc thành.

Hai quyển Kinh nầy đã được Thầy, Mẹ, các vị Giáo Chủ Tam Giáo, cùng chư Phật, Tiên, Thánh giáng tả và nói lên chân lý của thời nhiệm đại đồng của Cao Ðài Ðại Ðạo, cùng với đường lối tu học gồm cả PHƯỚC lẫn HUỆ song hành để vẹn toàn cuộc phản hồi cựu vị cho hành giả.

Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa đang đọc đạo từ trong buổi lễ Lạc Thành Tân Kinh.

Các đạo hữu chụp ảnh lưu niệm trong buổi lễ Lạc Thành Tân Kinh 31-5-1981.