Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HÌNH ẢNH KHÁNH THÀNH CHÁNH ÐIỆN BÁT-QUÁI-CUNG

và ÐẠI-LỄ CẦU-SIÊU RẰM THÁNG 7 GIÁP-TÝ 1984.

   Lời tường thuật: Vào cuối tháng 11-1983, Ðức Di-Lạc Phật-Vương bắt đầu giáng tả quyển "Thượng-Nguơn Thánh-Ðức Diệu-Minh Bảo-Pháp Di-Lạc Chơn-Kinh" gọi tắt là "BẢO-PHÁP CHƠN-KINH" và ban hành Thánh-lịnh xây cất BÁT-QUÁI-CUNG để chuẩn bị thiết lập Ðại-Lễ Cầu-Siêu Rằm tháng 7 và Ðại-Lễ Cầu-An Rằm tháng 10 năm Giáp-Tý 1984 nhằm kết thúc LONG-HOA ÐẠI-HỘI vào cuối hạ hội Giáp-Tý niên 1984.

    Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc bấy giờ là một ngôi nhà 4 phòng bình thường nằm ngay góc đường Senter và đường Hellyer trong khu dân cư. Nhờ vào địa thế đất ở góc đường, nên có được một khoảng đất trống nhỏ ở phía sau dùng để xây chánh điện. Tôi (Ngọc-Quang-Minh) nhớ lại rằng: Vào thời gian đó, tinh thần của toàn thể huynh tỷ đệ muội nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa lên cao độ, trên dưới hòa thuận một lòng thực thi Thánh-lịnh của Bề-Trên. Việc Ðạo-pháp và việc xây cất được tiến hành song song. Ðức Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa thì lo vào thiền định để tả quyển "BẢO-PHÁP CHƠN-KINH". Việc xây cất BÁT-QUÁI-CUNG thì được đặt dưới sự điều hành và hướng dẫn của Ðạo-huynh Ngọc-Thanh-Liêm (Chánh Hội Trưởng thời bấy giờ), (theo sự nhận xét của tôi) là một người vừa có đức, vừa có tài, và vừa có lòng tin mãnh liệt vào Ơn-Trên.

    Tôi nhớ lại rằng: những ngày trong tuần Ðạo-huynh Ngọc-Thanh-Liêm và những ai rảnh rỗi thì tới Thiên-Lý Bửu-Tòa để lo việc xây cất. Ðôi khi chỉ có một mình Ðạo-huynh Ngọc-Thanh-Liêm tới mà thôi vì các người trẻ tuổi đều bận đi làm, tới xế chiều mới có thêm nhân lực phụ giúp. Những ngày cuối tuần thì đông đảo hơn. Mọi người thi đua nhau để làm công quả trong tinh thần rất phấn khởi. Phần nữ phái thì lo việc nấu nướng. Tiếng động của kềm búa cưa đục vang dội suốt ngày, tới giờ cúng thì lắng dịu lại một chút, ai muốn cúng thì cúng, ai có thọ trì bửu-pháp thì lo vào công phu thiền định, phần còn lại thì lo ăn uống nghỉ ngơi một chút, sau đó thì công việc lại tiếp tục... Những ngày có hầu Ðàn-Cơ thì tinh thần mọi người càng phấn khởi hơn nữa vì biết rằng sẽ được Bề-Trên chỉ dạy thêm về phần Ðạo-pháp...

    Trong suốt công trình xây dựng BÁT-QUÁI-CUNG nầy, (theo ý kiến của tôi) Ðạo-huynh Ngọc-Thanh-Liêm là người có công quả lớn nhứt vì đã đứng mũi chịu sào mọi công việc: từ xin giấy phép với chánh quyền, tới việc xây cất, trang trí, v.v... Toàn thể công trình đều do công nhà, chỉ có phần chạy hệ thống điện là phải mướn thợ mà thôi. Việc xây cất được tiến hành cho tới trước Rằm tháng 7 năm Giáp-Tý 1984 thì được hoàn tất, vừa kịp cho việc thiết lập Ðại-Lễ Cầu-Siêu Rằm tháng 7.

    Trong những ngày thiết Ðại-Lễ Cầu-Siêu, các huynh tỷ ở xa cũng tề tựu về để phụ lo Kinh Kệ. Các huynh tỷ đệ muội chia phiên nhau để tụng Kinh Kim-Cang và Bát-Nhã suốt ngày từ 6 giờ sáng tới 12 giờ tối không dứt đoạn, cứ hết đợt nầy ra thì tới đợt khác vào thay, như vậy suốt 3 ngày...

    Sau khi hoàn tất Ðại-Lễ Cầu-Siêu, các huynh tỷ ở xa bịn rịn chia tay nhau để ai về nhà nấy nhưng lòng vẫn lưu luyến về cảnh Bửu-Tòa. Mọi công lao khó nhọc trong suốt thời gian xây cất và cầu-siêu đã được đền bù lại bằng một món quà tinh-thần vô giá: đó là được Ðức PHẬT DI-LẠC cho biết kết quả của ba ngày Cầu-Siêu và chuyển đạt Thánh-Lịnh Cầu-An như sau:

      "... Tất cả đại hội Ðạo, đại tiểu Linh-Căn đã hoàn thành một công đức vô lượng nơi Ðạo-tràng, cùng đẳng chư thiện tín đồng được gia ân tế phước...Sắc chỉ Long-Hoa đã tứ phước cho toàn tất cõi âm hồn được siêu căn thọ mạng, tắm gội cam-lồ tịnh-thủy, thoát hôn trầm phục hồi chánh giác, đồng vãng sanh Phật quốc hằng hà sa số ức, chư hồn đồng vạn tạ thâm ân vô lượng như hải.

       Hôm nay, trên là Ðấng Chí-Tôn, Long-Hoa Hội-Thượng cùng phê chuẩn công đức vô lượng nơi kỳ siêu đại hội Ðạo đã thành tựu viên mãn.

       Nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa trung tâm Ðại Hội Ðạo đã được ÐỨC NGỌC-ÐẾ y chuẩn lịnh CẦU-AN vào trung tuần thập ngoạt hạ hội Giáp-Tý niên, quy tề Ðại Hội Ðạo, hiệp thế chúng thiết lập CẦU-AN để hoàn tất sứ mạng kỳ ba, toàn tất hiện diện phải đồng thành tâm niệm cầu để cứu cánh đại thế chúng kỳ mạt hậu nầy cho đặng chuyển họa vi phước, âm siêu dương thới, phong điều võ thuận, quốc thái dân an. Chớ trễ chầy vì thời cơ cận đại.

       Ngọc-Sắc phê truyền Ðại-Ân-Xá kỳ chót! Hỡi toàn tất Căn-Linh! Nay đã được Long-Hoa chuyển tánh thì chớ cượng sanh nghi, hãy phát nguyện giục tu chánh giác, tha độ và tự độ, vun bồi Ðạo pháp, Ðạo quả cấp tiến vượt mạnh được song song với cơ đời, vì Ðạo pháp vốn lợi sanh chi bổn..."

       "...Nếu một dân tộc được có sứ mạng Ðạo tức là cái vô lượng hạnh phúc cho nòi giống của (dân tộc) đó, ngàn năm, triệu ức năm sử Ðạo còn truyền lưu, hạnh phúc lắm thay ơn soi đường dẫn lối, tuy nay chưa đạt ngộ thấy chuyện như tầm thường. Khi vào thế hệ Ðạo ở thời vị lai khẩn cầu cái hạnh phúc đó không dễ được."

       "... Về sau cứ hằng năm vào Rằm tháng 10 là phải tổ chức Lễ Cầu-An chung đều chi hết thảy. Và hằng ngày, hằng tháng kể từ sau ngày Ðại-Lễ sắp tới, nơi chùa thất am tự mỗi ngày được thọ trì một bận (Kinh Sám-Hối Cầu An) thì phước đáo chẳng sai... Chỗ nơi nào thi hành thì chỗ đó được ân phúc, chỗ nào không chấp nhận, cứ tùy hỷ nơi dung tâm, Ta chỉ giảng Kinh mà Ta không buộc luật..

       Ngày Ðại-Lễ có tánh cách nêu gương, trực tiếp nhắc nhở cho toàn tất các tổ chức Tôn-Giáo do người Việt-Nam quốc đạo thức tâm, thức trí, cứ do vấn lẻ đó mà truyền bá lẫn nhau tu cầu lập nguyện sám hối ăn năn, chí tâm quy mạng đảo cầu tinh tấn giải họa chung cho thế giới trong tương lai đã kề gần vậy... Các thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân có tâm thành cầu mộ trì tụng thường hoài thì được hạ sanh quý tử. Tụng niệm phải thành tâm, lòng tưởng việc lành, ăn chay bố thí, in Kinh tha độ thì hậu phước vững bền không sai..."

    Rất mong thay! Kính mời quí vị theo dõi phần hình ảnh sau đây:

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

Chánh điện Bát-Quái-Cung được khánh thành vào Rằm tháng 7 âm lịch Giáp-Tý niên (1984) với Bát-Quái Ðồ-Thiên bố trí trên trần nhà (lúc bấy giờ tọa lạc tại 556 Hellyer Ave, San Jose, CA).

    Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa đang làm phép tẩy uế và trấn thần cho Chánh-Ðiện mới và Bát-Quái.

Bổn-đạo và quan khách đang đọc Kinh cầu nguyện.

       

       

 

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa cùng chư bổn-đạo và quan khách đang nghe thuyết minh Giáo-Lý nơi hội trường.

 

 

Từ trái qua phải: Cụ Bà và Cụ Ông cố Học-giả Ðào-Ðăng-Vỹ, Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa, Phối-Sư Ngọc-Tuyết-Tiên.

Bổn-đạo và quan-khách chụp hình lưu niệm tại hội trường.
Giáo-Hữu Ngọc-Sách-Thanh đang tiếp chuyện cùng một vị Linh-Mục đại diện Công-Giáo. Từ trái qua phải: Nhị vị Ðạo-Tỷ Ngọc-Thiên-Hương (CA) và Ngọc-Liên-Hương (OH).

       

       

       

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh