TPB LÊ VĂN MẦU

Địa chỉ: 33 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng, Việt Nam.

Số quân: 43/145.489

Trung sĩ I, đại đội 3, tiểu đoàn 124 đặc khu Đà Nẵng.

DOB: 01.5.1943 tại Đà Nẵng.

>>> Tờ bệnh lý


Cập nhật của TLBT:

Aug-10-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-31-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)