Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Trích đàn cơ tại Minh Lư Thánh Hội (Người gởi: Thanh Tùng)

Tuất thời 14-01-Kỷ Dậu, Đại-Đạo năm 44. (2-3-1969)

 QUAN-ÂM NHƯ-LAI DẠY

ĐẠO ĐỨC LÀ SIÊU CHÁNH TRỊ

.......

            Chư hiền đệ là những người trong cửa đạo, từ lâu không dám bàn đến hai tiếng chánh trị, v́ quan niệm rằng chánh trị là có lập phe lập đảng, có tranh bá đồ vương, có giựt giành quyền thế. Tại hiểu như vậy nên không dám nghĩ và bàn đến hai tiếng ấy. Thật nghĩa của nó là cao quư biết bao.  

            Định nghĩa: Chánh là chánh trực, quang minh, ngay thẳng, đúng đắn, có nhân có nghĩa và háo sinh. Trị là an ninh, bảo tồn trật tự, ḥa thuận dưới trên.  

            Trên thế gian nầy, nhân loại v́ c̣n những quốc gia trong ṿng loạn lạc triền miên, danh từ chánh trị bị lạm dụng v́ người chấp hành không đúng nghĩa của nó. Bởi đó mà danh từ ấy không được đề cập trong cửa tôn giáo hay Đạo giáo.

            Ngày nay cũng như từ bao giờ, những phần tử tốt, tu hành chân chính trong cửa đạo hằng hoàn thiện hóa từ nội tâm đến ngoại thể con người ḿnh cho đúng với hai chữ đạo đức. Đó là phần vụ tu thân. C̣n phần lập công bồi đức là việc tế nhân độ thế. Làm những công việc xă hội từ thiện, lấy lư đạo lồng vào việc làm để tỉnh thức kẻ tội lỗi hung ác trở lại đường lương thiện thuần mỹ, giáo dân vi thiện. Độ được một người vào cửa thiện là giảm bớt đi một phần tử xấu của quốc gia. Độ được một người biết làm công việc giáo dân vi thiện là đă bớt đi hàng trăm phần tử xấu của quốc gia. Nếu độ được trăm ngàn muôn triệu người như vậy th́ một quốc gia đă giảm đi rất nhiều khám đường và sẽ chuyển cơ sở ấy thành giáo đường. Như vậy không phải đạo đức là siêu chánh trị hay sao? Nếu mỗi người thương nhau trong t́nh đạo hữu, trong t́nh anh chị em cùng một Cha chung Thượng Đế, lo d́u dẫn nhau, bảo trợ nhau, dạy dỗ nhau như người cùng ruột thịt th́ xă hội quốc gia đương nhiên an b́nh, dân t́nh được lạc nghiệp. Việc làm ấy trong quyền pháp Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đă ấn định rơ ràng từ buổi sơ khai Đại Đạo. Nếu cấp thừa hành đúng đắn nghiêm minh phổ độ chúng sanh càng đông th́ quốc gia xă hội sớm thanh b́nh thạnh trị. Được thạnh trị nhờ chữ chánh: chánh tâm, chánh trực, chánh tín. Từ lớn chí nhỏ, từ quan chí dân, từ kẻ sĩ phu tới hàng cùng đinh mà được chánh th́ lo ǵ không thạnh trị an ninh, quốc gia cường thịnh, xă hội thanh b́nh. Đó không phải đạo đức là siêu chánh trị hay sao ? 

            Người làm đạo đức là làm chánh trị trong t́nh thương, giáo dục và bảo tồn. 

            Nói như vậy để những ai là người tu thân lập đức hành đạo độ đời nên hiểu cương vị của ḿnh mà làm cho đúng mức của nó. Hễ tu th́ phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự ḿnh làm mất an ninh cho ḿnh cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích ǵ, lựa là một câu

            Ḱa hăy xem Trời Đất đă chia bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa  nào đều mang sắc thái riêng biệt của nó, nhưng cái cứu cánh căn bản là bảo tồn vạn vật. 

            Trong giới hành đạo tu thân cũng vậy. Dầu mang sắc thái riêng biệt của mỗi tôn giáo, mỗi tổ chức hành đạo có khác nhau, nhưng cái cứu cánh căn bản của nó là tế nhân lợi vật,  giáo dân vi thiện để đem lại xă hội thanh b́nh,  quốc gia thạnh trị trong t́nh thương. Người lănh đạo xem dân như con đẻ, dân xem người lănh đạo như cha sinh. Bổn phận, nhiệm  vụ và quyền lợi tương thân tương trợ trong đường lối chánh tâm, chánh trực. Đó là đạo làm người ở thế gian. 

            Đừng hiểu rằng vào đạo là trốn tất cả sự đời, mà phải hiểu vào đạo là có hai phần: một phần về tâm linh, một phần về nhân sinh thế đạo. Nếu đóng cửa độc thiện kỳ thân th́ Thượng Đế cũng không mở đạo mà làm ǵ, như lư đạo đă nêu trên khi khởi đầu đề tài nầy. 

            Chư hiền đệ hiền muội đàn trung! Chư hiền đệ muội đang sống trong giữa thời đao binh chiến họa. Tuy thấy rủi ro âu lo sợ hăi mọi biến chuyển bất ngờ, nhưng đó là cơ hội tốt cho người tu. Nhờ đó mới thấy được lẽ đạo lư công b́nh của Tạo Vật. Đừng hoảng hốt sợ hăi, mà phải luôn luôn b́nh tĩnh định tâm tưởng nhớ đến đạo lư và Thượng Đế. Đó là lấy tịnh để trị loạn. Ngược lại, không ích ǵ. Dầu sợ hăi hoảng hốt cũng không giải quyết được việc ǵ và cũng không thấy được lẽ nhiệm mầu của đạo lư. 

            Giữa thời buổi loạn ly, cũng là giữa lúc phân chánh biệt tà, phân thanh lóng trược, cũng là buổi sàng sảy thanh lọc. Bao nhiêu căn duyên nghiệp  quả đều phải trả xong mới hưởng được buổi lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức. Đừng v́ ngoại cảnh để mất phong độ cốt cách của người tu hành. Nếu đạo đức không đem lại sự an b́nh thạnh trị th́ Thượng Đế cũng không mở đạo làm chi.

THI :

Ḷng trần rửa sạch để thanh tâm,

Chánh tín mới mong khỏi lạc lầm;

Giữa buổi Hạ Nguơn c̣n loạn lạc,

Giúp đời hành đạo gặp ân thâm.

THI :

Gieo giống th́ mong kết quả ngon,

Chánh tâm hành đạo phải cho tṛn;

Mặc đời xảo trá tay buông bắt,

Hành đạo văng hồi lại nước non.

 

            Ban ơn chư hiền đệ hiền muội được tâm trung mát mẻ, sáng suốt nhận định con đường minh chánh để đi đúng và hành đúng con đường đạo lư. Bần Đạo xin giă từ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh