Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

ĐÀO LUYỆN TINH THẦN

Thi:

Hớn trào QUAN cảnh sắp chia ba,

Thọ khổn THÁNH tâm thủ Chúa mà,

Đ́nh hội ĐẾ căn chờ Thánh Hội,

Hầu theo QUÂN lịnh độ nhơn ḥa.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.

Thi:

ĐÀO non lấp núi có ai qua,

LUYỆN kỹ tâm linh rơ chánh tà,

TINH hiệp tinh-thần ḥa vơ-trụ,

THẦN gom tựu khiếu chỉnh san-hà.

      Bần-Đạo tiếp bút giải về “Đào Luyện Tinh Thần”.

      Cầm cơ sửa cuộc, cảnh non sông phô điểm, mấy triệu Nguyên-linh đời mạt pháp không rơ phép siêu-h́nh hầu ḥa cùng vơ-trụ. Tâm là chủ, đời ôi, phải gom về cho đủ, làm người toan dụ chữ thanh khiết đặng giúp đời. Đă biết rằng: sanh đứng làm người, nhưng cũng có Trời gieo cảm, bố điển quang đặng làm phận sự với xă-hội, cần tiếp tục với nhơn gian. Luật tranh đấu với thế tàn, thân nam-tử tinh-thần rán un-đúc, gái thư-lương hối dục bước kịp tinh-ba. Đào-Nguyên đă sắp bộ Kinh ra, cứu khách chan ḥa nơi trần tục. Muốn thoát trần phải làm sao đây?

      Phải ǵn trọn tấm thân nầy cho đầy đủ, mỗi ngày tới khi đi ngủ, tính lại coi có phạm tội với đời, c̣n cho rằng thiếu, nếu thiếu mai phải bồi đấp, dầu thất bại hay thành công ngày sẽ tới, lúc Xuân về Đông lại, phải nhọc công mà suy nghiệm với phong vân, là người quân-tử trọng tinh thần. C̣n những bậc vĩ-nhân cùng là tay bác-lăm quần thơ thông tri thời cuộc, đó là do nơi tinh-ba un-đúc, tư tưởng thanh cao mới tiếp xúc điển quang với vơ-trụ đặng làm việc vĩ-đại với đời.

      Tinh thông, người tu cần gom tụ lại mà học cái Đạo cao siêu, c̣n phải biết giữ tâm linh là món báu, rồi hiệp điển quang của vơ-trụ, đoạt khí thanh cao. Vậy Lăo khuyên khắp nhơn gian phải nhớ rằng: có vơ-trụ, có càn-khôn của Chúa-Cả hoàn cầu, sắp yên mặt luật, mới tạo nên mấy bực vĩ-nhân, không có sao kẻ kiệt hùng phải thất vận nơi chỗ xa bùn.

      Nầy sĩ-tử ôi! Đạo là cao siêu, c̣n tinh thần của xác thịt là cốt trụ, nếu nhà không chủ ai giữ cho, nếu nước không vua ai làm quân-chủ, nếu dân không quan ai lo trật tự, gia đ́nh không sắp đặt phải đến cảnh đ́u hiu. Nguơn-thần vong phế phải tiêu hủy linh-căn. Đạo-đức hiền ôi, rán học mà rằng: ta đây cũng là con Trời, có thể tấn lên ngôi Thần, Tiên, Thánh, Phật.

Thi:

Phật Thánh truyền cơ lư diệu thâm,

Tài ba có giỏi thoát luân trầm,

Mạnh đau đâu biết phong sương tuyết,

ốm bịnh nằm rên với khổ thân.

Hựu:

Nguơn-Thần đào luyện hiệp vô-vi,

Tranh lấn mà chi với nhục b́,

Đạo ấy là phương châm thoát tục,

Đời coi lâm lụy lắm tu-mi.

Ngửa nghiêng trụy lạc người quân-tử,

Xáo động sĩ-hiền khó tấn phi,

Linh dược Thánh-Kinh đem bổ cứu,

Con đường thoát tục lựa mà đi.

Hựu:

Mà đi đến lư triệt tinh mầu,

Đạo vốn hóa hoằng khắp Ngũ-Châu,

Từ buổi sơ khai đời vô thỉ,

Đến nay lần lượt khắp hoàn-cầu.

Á Âu luận thử ai là chủ,

Chủ Đạo tam mầu Đức tạo thâu,

Hóa chúng về nguyên liên giống một,

Nguyên-nhân suy nghiệm mấy lời châu...

(Cười)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh