Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

XẢ THÂN CỨU THẾ

Thi:

Pho vàng QUAN sát ở đời sau,

Báu trọng THÁNH Kinh triết luận màu,

Bá Đạo ĐẾ minh ḥa vơ-trụ,

Vạn bang QUÂN-tử thức công hầu.

      Lăo chào chư sĩ-tử, nghe dạy:

Thi:

XẢ bỏ dục t́nh học Đạo Cao,

THÂN nầy bỏ lại có đời đâu,

CỨU nhân phận sự người tâm thiện,

THẾ biết cùng chăng rán một màu.

      Vậy chư sĩ-tử nghe Lăo dạy về thuyết “Xả Thân Cứu Thế”.

      Đường đời thảm liệt, tấm thân phàm nhiệt huyết với khí tiết vận hành. Cơi phồn hoa, người đang mơ mộng rấp ranh. Đường Đại-Đạo ít kẻ lo tu tâm làm phận sự. Thân nam-tử biếng lười dụ dự. Nữ quần-thoa, lấy chữ giải phóng với đời ḱa. Xác thân rồi cũng rụi mấy thước đất bỏ ĺa, nào có vẹn ngàn mây nơi cơi tạm. Thánh-Đức báu Kinh vàng, Lăo nương cơ khuyên dặn, nầy chí-sĩ lẳng lặng nghe lời Thánh-Đế Quan-Công. Làm người ở giữa cuộc mạnh đặng, yếu phải sa ṿng, c̣n thảm trạng mới biết rằng quân-tử sách trung-dung. Đời ôi, xem thử câu luận-ngữ thiệt hành, dầu giúp đời gặp cảnh ngộ tử sanh, cũng quyết đem gan tấc mà hy sanh với nghĩa vụ. Thắng hay thối mặc luật đối với ḿnh làm chủ con người, đừng tà vạy, nên lấy chữ Đại-Đồng cứu người kia dầu thế lộ ngơ ngáo đang trông, vớt kẻ bị đuối dưới sông la kêu ráo cổ. Từ-thoàn kỳ ba để đầy sông Đông-Độ. Tam Trấn Phật-Tổ Huệ-Ngạn giúp cho hiền-sĩ cứ làm đi. Nên biết mà điều độ con thuyền, lo giúp chúng ngửa nghiêng cùng nghiệp chướng.

      Nhịn nhục, nhẫn kiên, tṛ lo chơn-lư, ǵn nghĩa đào-viên như ta hội lập Hán-Thất, kết chặt Bá-Đào, mới là thật giúp đời, mai hậu như Triệu thất cuộc binh thơ, đời ôi đời phải luân chuyển theo cuộc cờ.

      Thế hỡi thế, đừng mộng mơ cảnh tang điền thương hải, cứ nhiệt liệt đi, tâm làm phải th́ có mấy vị tinh-tú giúp ḿnh. Một mai kia cướp đặng cơ Tạo-Hóa, học phép huyền-linh, đă biết hết cuộc thế t́nh, dầu chi cũng là đời người tấn bộ, mạnh như ai mà cũng có tên ghi sổ, trí tín như người mà cũng để đến đời nay. Khách nam-nhi ôi, là hiền-sĩ Đạo Tam-Kỳ, tu hành phải biết chơn-lư là của Đấng Từ-Bi, ǵn cho đúng mới là bổn phận cứu đời giúp Đạo. Đúng là tâm huấn tạo ḷng bác-ái với công-b́nh, đúng lo phổ-độ chúng sanh, đúng là biết câu Kinh, nguồn triết-học, đúng là người tầm học mấy trăm bài, đúng là người đă có lăn lộn với khách trần ai, đúng là tay quân-tử trên vơ-đài. Nhưng chưa đúng, đúng như kim cổ mấy tay trọng dụng, đúng như bậc vĩ-nhân người ca tụng, mới đúng cho đời xem lịch-sử, dầu có đúng ta phải vạch xem, để so sánh với bạn sách đèn, với thời cuộc tương lai, đặng đem thật hành mới là đúng. Đúng là tâm oanh liệt trung thần chí dũng, đúng là người hướng Đạo một bụng dầu thác không màng, đúng là người triếu mến nhân gian, đúng đó là Đấng NGỌC-HOÀNG đem truyền gieo nền Chánh-Đạo, đó là thuyết Xả Thân Cứu Đời.

        Thôi Lăo chào các tṛ rán lo phận sự nghe...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh