Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

ĐẠI ĐỒNG TÔN GIÁO

Thi:

Càn-khôn chủ phải tiêu tan,

Nhơn loại DANH nêu cuốn sổ vàng,

Thức giấc TIÊN bang noi Thánh-Triết,

Tỉnh hồn TRƯỞNG luận cơi dinh hoàn.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.

Thi:

ĐẠI nhơn hiểu lư hiệp Tam-Tông,

ĐỒNG chủng nhân gian một điểm hồng,

TÔN chỉ Cao-Đài truyền vạn quốc,

GIÁO khai lư nhiệm hội công đồng.

      Nầy các đẳng chúng sanh, nghe Lăo luận về thuyết “Đại Đồng Tôn Giáo”. Từ khai Thiên lập Địa đến nay, mỗi Nguơn Hội, mỗi thời kỳ đều có Đại-Đạo quảng truyền. Tôn-giáo cũng tùy theo trào lưu mà lần lượt để sắp cuộc qui nguyên.

      Song nghĩ rằng: Dầu năm sông bảy rạch ngày sau cũng dồn tới biển cả, nên Đức Chí-Tôn chuyển kỳ Nguơn-hội nầy, không mượn tay phàm nắm trọn quyền, chỉ để lịnh trên vận chuyển. Như thế mà các vị Hướng-Đạo cũng c̣n thay đổi với ư muốn của ḿnh. Trước khi lập Đạo Nam-Kỳ rồi, lịnh trên un đúc mấy vị hướng đạo khi mượn nơi G̣-Kén mà qui tựu nhơn sanh làm cho biết phép huyền linh, nên có sự khảo dượt, rồi lần lượt lập Tây-Ninh Thánh-Ṭa, đó là chỗ căn cứ của Đạo Tam-Kỳ, lần hồi chuyển ra Minh-Chơn-Lyù rồi tới Tiên-Thiên, thế đó là cơ chia rẽ, nhưng có chia rẽ mới có tấn hành phổ-thông cùng chốn. Đến lúc Tịnh-Trường khai lập, nhơn sanh v́ thấy huyền linh của Từ-Phụ nên chi người hành Đạo nhập học quá đông. Mấy triệu nhơn sanh đều hưởng ứng. Nhưng tựu, lại tan, tan lại hiệp, đó là sự hằng hữu của Thiên-lư. Ngày nay nhơn sanh bước đặng tŕnh độ khá cao, nên truyền bá Kinh vàng rồi lần lượt chuyển Nam, Trung, Bắc ba kỳ bành trướng, sau đến ngoại bang, đó là Tam-Kỳ phát tiết Chánh-Giáo trùng hưng, nên chi phải luận “Thuyết Chơn-Kinh Đại-Đồng Tôn-Chỉ”. Trước có Ngũ-Chi sau đến Tam-Kỳ Phổ-Độ nhưng Thượng-Đế đă qui tựu rồi, c̣n các đẳng chư Sơn, ẩn-sĩ cũng gần đây thừa dịp qui tông. Phải biết rằng Đại-Đạo quảng truyền tới năm Châu cũng do nơi phép mầu của Tạo-Hóa. Hiền-sĩ thử xem trên trời thấy mặt Nhựt đâu có hai ngôi, thường chiếu soi dưới hạ địa, vậy mới có ánh sáng. Hễ trời tối có ngọn đèn, chư hiền định thần lại thấy những tia bao quanh. C̣n mặt Nhựt cũng đi lần trong Địa-cầu. Vậy thời kỳ qui bá Đạo rồi chuyển hoàn-cầu không c̣n chỗ nào mà không rải gieo mối Đạo, nhưng chúng sanh phải biết rằng: lư tưởng của mỗi nơi, mỗi dân tộc đều khác nhau, kẻ tín ngưỡng mối Đạo nầy, người tín ngưỡng tôn chỉ kia, ấy cũng nhờ sự tín chung đó mà làm cho nhân loại lần lần xem Kinh-sám biết nẻo Đại đồng. ở trong vơ-trụ nầy dầu một mảy lông cũng không lọt ra ngoài ṿng Pháp-Luân thường chuyển của Trời. Nên Tạo Hóa phải lấy đức háo-sanh để tùy theo nhân gian tuân hành theo chân pháp. V́ muốn cho nhân sanh giải khổ, lập chí tu thân thoát ṿng khổ lụy, nên các Đấng Thiêng-Liêng giáng khắp nơi truyền huyền-linh để qui đời vào đường Chánh-Giáo, nhiều lư tưởng, hiệp với Đạo nên lần rồi cũng qui về một nẻo Đạo Trời, thế nên chư hiền-sĩ Tam-Kỳ tin chắc rằng: Ta đây ngày sau phải hiệp với các Giáo-Hội, c̣n năm Châu cũng đồng con một đấng Chúa, phải hạ ḿnh cho chúng sanh để tự do tín ngưỡng. Chư hiền hăy coi nước tịnh b́nh thờ trước bửu-điện không khi nào lay động, đó là thể tâm của chư hiền sánh so mà hành cho đúng với lư Đạo. C̣n chư sĩ đừng có mơ mộng huyền diệu của Tạo-Công. Ngày sau cái lư tưởng có khi thất vọng, v́ chỗ không thật hành với chữ Tu, rồi trách sao Trời Phật lại nói gạt nhân sanh. Hiền sĩ ôi! phải biết rằng: Đạo lưu hành không phải một ngày giờ hay một hai năm mà thành Đạo đặng. Vậy phải tu, phải thiệt hành đi, đừng nay cầu mong huyền diệu, mai ước mơ bửu-pháp làm cho rúng động điển-quang.

      Phải biết Đạo Thầy muôn ngàn sự huyền linh nhưng đem cho người thiếu đức phải sa ngă nửa chừng rồi bỏ Đạo, thôi tu, ra ngoài đời lại ngạo mạn c̣n hơn kẻ tục, v́ cái lư vọng tưởng ảo huyền.

      Hỏi vậy thế sự lợi danh của chư hiền phải làm đặng nuôi sống tinh thần hay chờ người đem vật dụng cho ḿnh, tỷ như người lập tiệm phải lo phận sự hay là cậy kẻ khác giữ ǵn cho.

      Người học tṛ đi học, ḿnh học cho hay mới mong ngày chiếm bảng. C̣n người học Đạo trau sửa lấy tâm, hay mượn người ǵn giữ tinh thần? Vậy nên đừng tu chơi qua bữa rồi ngao ngán với cách hành vi, các tṛ ôi! phải hiểu rằng: một vị Tiên hay một vị Thần trở về ngôi th́ biết bao sự gian nguy thống hệ ở dưới cơi tạm trần hoàn mới đạt đặng phẩm cao sang, mới về hiệp cùng Phụ-Hoàng là nơi căn cứ.

      Th́ giờ thúc hối, Đạo mạch phổ thông, hiền sĩ ôi! lấy Đại-Đồng đừng có mộng cầu với ư muốn của ḿnh, rồi sa ngă uổng công tu luyện. Từ Tam-Kỳ phổ khai đến nay biết bao nhiêu sự khảo dượt, bởi chúng sanh cũng v́ cái vọng tưởng chẳng chánh đành thất vọng rồi ngửa nghiêng “Nhơn sự tồn vong mạc trắc”, cái luật Thiên-điều chẳng vị riêng cho người giả tướng đâu. Ngày sau đây những hạng lập thệ trước điện ṭa nếu không ǵn giữ e cho Ngũ-Hành phạt răn mà phải bị đọa. Đời có câu: “Nhứt ngôn thuyết quá”.

      Vậy các tṛ có chi mà không lo tu, chưởng phước làm lành, để mai sau dắt d́u kẻ hậu sanh lần theo hành chánh mạch. Đạo phát hưng nhậm lẹ dường bao, người nhập Đạo thể nước tràn chảy mạnh.

      Tṛ ôi! huyền diệu Thiên-cơ để chờ ngày tang thương mới rơ, c̣n hiện nay phải chịu khó lập quả đức công tṛn bốn chữ: “Tôn-Giáo Đại-Đồng” mà ghi sâu vào trí óc hiệp với đồng bang chung đàng cùng chủng loại nghe chư Hướng-Đạo Tam-Kỳ.

Thi:

Mối giây đoàn thể dắt d́u chung,

Đạo pháp khai thông hảo hội sùng,

Tam-Giáo Qui-Nguyên truyền lư nhiệm,

Kỳ ba độ tận trống đang rung.

Đại-thừa hiểu rơ đường tu tắc,

Đồng-lư Chơn-Kinh luận khắp cùng,

Tôn chỉ CAO-ĐÀI qui bá Đạo,

Giáo-chi hiệp nhứt nghĩa tương phùng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh