Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

HÀNH ĐẠO TỊNH LUYỆN

Thi:

NGÔ đức huyền vi xuất thế rồi,

VĂN chương trải mấy lối chiều ôi,

CHIÊU minh độ thế đường sanh khổ,

Giáng điển văn phê Thánh-Đức hồi.

      Chào chư sĩ.

Thi:

HÀNH tàng thế cuộc có bao lâu,

ĐẠO đức chưa xong đă bạc đầu,

TỊNH trí đặng về ngôi vị cũ,

LUYỆN thần thoát khỏi hố hang sâu.

      Nay Bần-Đạo giảng dạy về sự: “Hành Đạo Tịnh Luyện” để thức tỉnh ḷng người cơn cuối cùng Nguơn-Hội.

      Hành Đạo là đem cái Chơn-lư của Đạo mà phổ-độ chúng sanh. Tịnh luyện là bổ dưỡng Nguơn-Tinh, Nguơn-Tinh biến ra Nguơn-Khí, Nguơn-Khí mới thành đặng Nguơn-Thần. Cái chơn-lư Hành Đạo Tịnh Luyện vẫn có một không hai. Biết cùng không biết, là do nơi người mê tín theo một phương diện ích kỷ cho ḿnh, mới phân nhơn, phân ngă đó thôi. Hành Đạo phải Tịnh Luyện, hay Tịnh rồi hành Đạo. Cần phải hiểu trong bài nầy. Người mà biết Cơ Tạo-Hóa, rơ cuộc phù vân rồi, th́ bao nhiêu cuộc chung đỉnh, mấy lối vinh sang của đời đành phế hủy, đặng rồi đem thân phàm trí tưởng về Đạo. Khi về với Đạo phải kinh nghiệm cho thấu đáo điều chánh, lẽ tà, cho biết một chút ít Chơn-lư của Đạo, rồi đem ḿnh giúp cho cơ tấn hóa của Đạo, hay là giúp đời cải ác tùng lương là hành Đạo. Trong lúc hành Đạo, phải tịnh dưỡng Nguơn-Tinh đặng bổ cho Nguơn-Khí, rồi Nguơn-Thần. Nhờ Nguơn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẫn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm. Đời là giả trược, con người thâm nhiễm vật dục, nếu hành Đạo mà không tịnh dưỡng Nguơn-Thần th́ người ấy sẽ bị tội Sân, Si, Ái, ố, rồi tan ră đệ huynh, phân t́nh bằng hữu, v́ thiếu đức Từ-Bi, bị nhơn dục chuyển tâm như vậy. C̣n Tịnh-luyện mà không hành Đạo, th́ Nguơn-Tinh đầy đủ, sanh ra Nguơn-Khí không hết, Nguơn-Thần cũng v́ bị Nguơn-Khí nhiều mà tán loạn, thành ra ngầy ngật, mang bịnh sổ huyết mà có hại, cái hại ấy do nơi không vận chuyển về đường lành, đặng bớt tinh-thần ra lo hành Đạo. Có nhiều khi Nguơn-Tinh đầy đủ quá, nếu kẻ kềm ḷng dục đặng th́ Nguơn-Tinh đi ngược, hoặc phá nơi hậu mà ra; nếu kềm không đặng th́ sẽ trở nên loạn dâm, thành ra bại hoại.

      Bởi vậy hễ biết Đạo th́ phải luyện Thần, mà biết luyện Thần là tự nhiên biết hành Đạo. Sách rằng: Nhàn cư vi bất thiện. Hỏi mấy kẻ trốn đời mà tịnh-luyện có thành chi đâu? Rồi một ít lâu sa ngă hoặc chết, cái Giáo-Lư của ta truyền không phải là ích kỷ, mà than ôi! đời cứ ngạo báng chê bai... Cười... ấy là gây thêm tội lỗi.

      C̣n phái Chiếu-Minh cũng có một vài kẻ chẳng làm đúng theo lời ta dạy là lầm lỗi bởi học tṛ. Từ đây khá biết rằng: Cơ Đạo vận hành cứu thế, tu phải dưỡng Thần, phải hành Đạo mới đắc quả thành công, mới về ngôi vị đặng. Nếu tu mà thiên một bên Tịnh-Luyện cũng hại, chớ không thành. C̣n tự ḿnh rằng: lo Đạo ỷ thế ỷ công, không tịnh cũng khó mà về ngôi vị.

Thi:

Ngôi vị từ xưa đă sẵn dành,

Bớ đời v́ Đạo chớ v́ danh,

Hành tŕnh một kiếp ngàn thu hưởng,

Hưởng phước ba nguơn vẹn quả thành.

Thiên-lư máy Trời tua xét đoán,

Chánh tâm thành ư khá mau hành,

Đại-Tiên sắc mạng thiên ban chiếu,

Biết Đạo đừng lầm hỡi chúng sanh.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh