Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

H̀NH NHI TRUNG HỌC

Thi:

Phù trầm Kinh đọc tiếp hào quang,

Hộ giá TAM-THANH giáng Động-Hoàng,

Thủ lễ sĩ-nhu mau tiếp giá,

THANH-VÂN ĐỒNG-TỬ giáng trung đàn.

      Mừng chư hiền-sĩ. Khá thành tâm tiếp, Tiểu-Thánh xuất cơ...

Thi:

Muôn năm ĐẠO chuyển độ trần gian,

Thế-kỷ TỔ tông giáng thế tàn,

Cứu chúng LĂO lai hồi thị giác,

Huyền-linh QUÂN chủ Đấng Cao-Hoàng.

      Thầy mừng các môn đệ.

Thi:

H̀NH dung trau tập lánh thân qua,

NHI thế hồi sơ đến buổi già,

TRUNG chí tầm theo cơ pháp chánh,

HỌC lần thoát tục lánh mê hà.

      Nay Thầy dạy qua đề: “H́nh Nhi Trung Học”.

      Vậy các đẳng chúng sanh nghe Tam-Thanh lâm đàn dạy truyền cơ siêu-thoát, chỉ nẻo diệt trần.

      Sanh đứng làm người phải trọng vị chủ là Nguơn-Thần. Muốn cho phủi sạch cảnh trần lao khổ lụy, phải làm sao đây? Phải tầm kiếm một mối Chánh-Đạo, bước vô nẻo quang minh, tâm con người từ đó biết bao phen nắng dập gió dồi, tuyết sương chẳng quản, miễn cho tầm đặng Đạo mầu mới an ḷng.

      Khi đă đem ḿnh vào Đạo chánh, con người c̣n đang dụ dự chưa đặng thật hành mấy chữ Bác-Ái, Công-B́nh, chừng một ít lâu tầm tới Kinh-Sám mới rơ thấu Chơn-Truyền các vị Thánh-Nhân để lại, nào cứu thế, nào độ đời, mấy món quan hệ đó làm sao con người lần đi tới mục đích kỳ cùng mới nghe cho.

      Nhưng thảm thương cuộc thế diễn tṛ, tuồng đời ấm lạnh, nào gia đ́nh, nào hoàn cảnh, sanh đứng trong trần thế ai lại rảnh với cuộc chuyển-luân? Thế đó con người đă từng trải rồi khi về thọ giáo, kiếm đặng Chơn-Truyền rồi mới có sự ngao ngán với cuộc vinh hư tiêu trưởng, mạnh đặng yếu thua.

      Khi ở trong chùa, nào lập công bồi đức, nào khảo sát Kinh-Luân, về việc xă-giao, tiếp cùng thế-đạo, một là lo Quan, Hôn, Tang, Tế, về sự giúp lẫn với nhau, làm cho đời biết rằng Đạo cũng một màu mến thế, mà làm cho sĩ-tử với tăng-nhu càng hăng hái với hy vọng. Trong một ít năm, lần lựa thế lộ gập gh́nh, cơn nhàn rảnh mới hồi tâm suy tính, ta tu hành làm chi, cứu thế có ích ǵ, rồi phải làm sao cho cao siêu tuyệt đối, cũng nhờ lư trí tính toan, nên có mấy vị Đế-Quân giúp đỡ, nào khi gặp lúc gian nguy cảnh đời bó buộc, làm cho người chịu xông pha giữa cuộc tu hành. Khi tỉnh thức mộng hoàng-lương, mới rơ rằng thân ta phải đền bồi quả nghiệp. Chừng đó mới biết lo cho Vạn-Linh Sanh-Chúng.

      Không c̣n tưởng lấy ḿnh, chỉ lo cho nhân loại, càng hăng hái với sự hành vi, trong lúc làm tấm thân phàm sẽ đi đâu đây? Ngày kia bước lên nấc thang Thượng-Thừa, đó là đă bao nhiêu công hạnh của người học Đạo vậy. Cách huấn luyện Tinh-Thần phải biết mà đem lần nào Tinh Khí Thần tựu lại, đừng cho ngưng trệ mà sái nẻo lạc đàng đó. Tṛ ôi! phải biết vận chuyển tứ thời Ngũ-Quan Cửu-Khiếu thông truyền. Muốn cho rơ hiểu các luật mầu vi, muốn đạt Chơn-Lư của vũ-trụ th́ rửa sạch tâm phàm, chẳng c̣n một mảy bợn nhơ, lúc tịnh tọa trước điện th́ làm y như Thầy đă dạy trong bổn Kinh nầy, mới ngộ đặng Minh-Sư, tức là giao cảm với Thánh Tiên mới đắc truyền pháp nhiệm.

      Nhưng tṛ ôi! Phải cần tịnh luyện mới học Đạo mầu, rồi một ít lâu nhập tịnh pḥng đặng Minh-Sư chỉ dạy.

      Trong lúc hiểu cách tịnh luyện chẳng nên tự đắc với đời, phải thương người vạn bội hơn hồi trước. Nào kẻ yếu tha, già thảy, cuộc khổ hải của đời, nên đến ghé mắt ḍm coi ḿnh có thế chia xớt với người rồi thi hành phận sự. Dầu chi cũng nhớ tṛ Tiên chẳng nên buộc giây căn nợ mà phải trụy-lạc dưới Diêm-U nghe các đẳng tông-đồ. Đời Huệ-Năng Lục-Tổ những kẻ xóa bỏ cuộc trần, tầm nơi sơn cao tịch mịch định trí tu tâm, không c̣n ngó ngàng ǵ thế, đành một thân đem thử với tuyết mù. Một ít năm đạt cơ mầu nhiệm rồi ra cứu thế độ đời, đó là thời kỳ tự giải khổ, mà chỉnh lập nhân gian.

      Luật Nho-Giáo Khổng-Thánh lập đời, sau có gặp Ta mới về hội cùng Tam-Giáo, đó là giúp đời phải lo ngôi vị. C̣n thời kỳ nầy các tṛ khoan mơ mộng về chỗ ấy, để lo điều độ chúng sanh, lập nền tảng quả đức công tṛn, ngày sau mới hồi Bồng-Non tịnh tọa. Phải biết Tam-Kỳ nầy, nếu môn sanh c̣n lười biếng với nhơn quần, ngày kia lên non phải chịu khảo đảo rồi cũng rớt như đời kia vậy.

      Phải biết rằng: Thần Tiên c̣n phải phóng điển quang xuống độ đời. Các Thánh Thần Tiên c̣n không rảnh, nay lo chỗ nầy, mai vận chuyển chỗ khác. Về Linh-Tiêu ngồi không an một giây phút, khi có sớ tấu, hồi Tiên-Đồng báo, làm cho Tiên Phật phải nhọc công với thế trần, nên ngày sau đây, nếu Đạo Thầy chuyển lập Năm-Châu, trang hoàng rồi nhơn sanh có cầu học hỏi cũng vô hiệu quả với hy vọng. Đó là Tiên Thánh không c̣n chuyển cơ phổ hóa nữa, Thầy dặn tṛ đạo tâm, hậu lai nên nhớ à.

      C̣n theo thời buổi nầy, Tam-Giáo chuyển vận Ngũ-Chi, phái nào hành vi theo phái nấy. C̣n sự hiệp tinh thần ấy là do nơi Thiên-luật, nếu tṛ c̣n kích trách e cho quả nhồi liên tiếp chẳng chơi đâu. Phải biết rằng: Trong thế-giới bao hàm tư tưởng, nào lư tưởng nầy, nào ước mơ nọ. Cái sự muốn của thế gian làm sao đến ngôi Ngọc-Hoàng mới chịu cho, c̣n làm nhỏ th́ biếng lười, qua buổi. Nhưng lớn không làm phận sự, tới chừng nhỏ thứ tấn lên, rồi đứng trên lại cười biếm. Thầy nh́n nhơn sanh tu c̣n mơ mộng về sự thành Tiên tác Phật, nhưng tu qua ngày, ăn chay lấy bữa, coi Thánh-Giáo cầu may rồi trách ông nầy ông nọ, sao Tiên lại làm khó với ḿnh.

      Các đẳng chúng sanh phải hiểu rằng: học Đạo chẳng dễ đâu. Muốn kiếm Đạo mầu như hồi Trương-Lương dâng dép cúi đầu dưới Thạch-Công mấy bận. Hồi Đại-Thánh học với Thầy cũng khổ thân. Hồi Thích-Ca đắc Đạo cũng phải ĺa ngôi báu lên non tịnh, đặng cầu huyền diệu. Sĩ môn sanh ôi! Tu hành chớ nên bê trễ, đứng làm phận sự phải khổ tâm. Đạo cao chừng nào lại c̣n nhồi thảy tinh thần, phải cho đủ sức chống vững với hoàn cảnh mới đạt đặng ngôi Thần Phật Thánh Tiên. Nếu ngồi yên mà an hưởng, ngày kia trở về hiệp với Tam-Giáo đâu đặng đó chư hiền-đồ, e phải luân chuyển mấy muôn nguơn mới đặng phục huờn cảnh cũ. Tṛ ôi! Phải tầm cho tinh vi thấu đáo, học Đạo phải bước lên nấc thang tối thượng nhứt thừa, c̣n cứ măi măi tấn hành rồi lần lựa qua ngày làm sao cho đặng đó. Phải hiểu rằng: Tiên Phật không vị nào khuyết điểm về công đức, c̣n phải giữ luật Thiên-điều. Nhưng thời kỳ nầy c̣n phải ra dắt d́u thế sự, mượn linh-cơ mà tuần tự phóng điển quang xuống giữ linh hồn các đẳng chúng sanh, nếu các tṛ biết sự tu hành, th́ nên bồi bổ, hầu ngày kia lên cảnh thanh mới đặng. Bởi trần các tṛ c̣n mang nặng xác ô trược kia mà phải lo trả rảnh xác về đặng nguyên.

      Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các tṛ lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hăy tự giúp ḿnh, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các tṛ nhớ mà chủ tâm cứu thế.

Phú:

      Đường quan san diệu viễn, khách thế trần luân chuyển kiếm mối huyền vi,

      Nợ phù sanh tṛ rán trả rảnh đặng lần đi,

      Theo cho kịp đừng có màng chi danh với lợi.

      Tuồng đời tṛ ôi! nên bỏ, Đạo cận ngày càng thúc hối,

      Lo làm sao đạt đặng Thiên-lư là nguồn cội của sĩ tu mi,

      Lánh trần đi bỏ sạch theo bước kịp Đạo chánh vô-vi hồi Bồng cảnh.

      Thiếu chi sắc đẹp cờ Tiên cùng rượu Thánh,

      Cơn nhàn mấy tṛ mới rảnh hiệp chư Tiên ra xem dạo cảnh huê viên,

      Nào Đào Tiên, nào Huệ-lư, Sen Tiên hưởng chất ngọt mới phỉ nguyền mấy năm tṛ phải nhọc công tu luyện.

Thi:

Tu luyện tṛ ôi! nhớ thật hành,

Cuộc đời xô lấn lợi cùng danh,

Đă tu tu kịp về ngôi báu,

Cảnh thế màng chi thế giựt giành.

            Thầy ban ân các tṛ, Thầy thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh