Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

THIÊN-CƠ

Thi:

Thiên-thơ mầu nhiệm mấy ai tường,

Lịnh dạy trần gian phải để gương,

Cải tạo từ xưa đà mấy kiếp,

Chưa người thoát khỏi cuộc tang thương.

      LƯ-ĐẠI-TIÊN, Lăo giáng bút. Vậy chư sĩ khá thành tâm nghe Lăo dạy về: “Thiên-Cơ”.

      Thiên-Lư lưu hành vạn sanh tuần tự, từ khai Thiên lập Địa đến ngày nay biết mấy cuộc tang thương canh cải, nhưng loài người quyền tạo-vật, phải tùng với Cơ Trời. Dầu tấn thối, dầu vinh hư bao giờ cũng không thoát ra ngoài luật định. Đời là chốn dẫy đầy tội ác v́ con người đă nhiễm lối lợi danh. Từ xưa đến nay cũng hiếm kẻ tài t́nh, cũng lắm người trí huệ mà không ai biết nổi Cơ Trời. Sanh ra một đấng vĩ-nhân, có nhiều kinh nghiệm đến thế nào, rồi cũng làm tṛn phận sự một đời th́ mất. Vậy kẻ sĩ-quân lắm người mong thắng đạt Thiên-Cơ mà rốt cuộc cũng phải tùng theo Thiên-Cơ đặng tấn hóa. Người đời v́ trọng theo vật chất nên mê mến lối lợi danh, mong thắng đạt được Cơ-Trời, hầu đem tô điểm cho cuộc đời mà dễ chi làm đặng!

      Đó là hạng thượng-nhơn trí thức hằng vào ra nơi pḥng kín, t́m ṭi trong Hóa-Học, hay lên xuống chốn thâm sơn cùng cốc để kinh nghiệm Cơ-Trời. C̣n nói đến hạng thường nhân trí thiểu chỉ mong xây tạo cuộc đời, đổi dời ngôi Quân-Chủ, rồi ra cũng thất bại với trí định nhân tâm. Phải biết rằng đời thái-b́nh là lúc nhân sinh tồn thiện. Đời nghiệt chướng là vạn vật ác tâm.

      Thử xem đời Nghiêu-Thuấn nhà không đóng cửa, ngoài đường chẳng lượm của rơi. Đời Kiệt-Trụ thiên hạ tơi bời, nhơn dân đồ thán luân-thường bại hoại, đạo-đức suy đồi.

      Cái thưởng chung của kẻ lành là: Được thái-b́nh, âu-ca, lạc-nghiệp. Cái phạt chung của vạn loại là: Cuộc biến động đao binh, non dời biển đổi. Hạng cầm kiếm thư hùng, sửa đời lập nước, là kẻ có một Thiên-mạng lớn lao, như Khương-Thượng, như Y-Doăn, ấy cũng phải tùng theo luật định, Thiên-Cơ, mà kết thành sự nghiệp lớn lao cho hậu thế. Ḱa nóng cha anh xuống núi, Liễu-Nhứt Chơn-Nhơn c̣n không căi nổi luật Trời thay!

      Nếu Tôn-Tẫn mà cải nổi luật Trời, th́ ba đời Tần-Thỉ-Hoàng, bốn kiếp Vương-Tiễn phải tiêu đi.

      Vậy than ôi! Sơ kể những bậc tài t́nh trong thiên hạ, mà đối với Cơ-Trời c̣n phải chịu dưới quyền năng vô tận vậy. Ôi ngặt nỗi người đời thường trọng ḿnh, khi chúng được một đời thế lực th́ mong điều tàn hại sanh linh, đổi dời cơ nghiệp, nếu xét cho kỹ th́ vạn vật do Thiên, cái biết của người cũng nhờ ở quyền năng vô tận ban cho biết bao nhiêu, phải làm bấy nhiêu, gọi là thế Thiên hành phận, rồi khi măn căn măn quả, sẽ nương theo hào quang mà trở lại nơi vô tận, nên gọi là chết đó.

Thi:

Kiếp đời ngắn ngủi chẳng là bao,

Biết Đạo tùng Thiên mới kiệt hào,

Phận sự xử tṛn trong một kiếp,

Nghĩ an muôn thuở chốn Tiên Tào.

      Lăo dạy rằng: Đời vạn sự vạn vật phải tùng Thiên-lư mà lưu hành, th́ Thiên-lư vẫn háo sanh ố sát, hay thương chúng độ nhân, dầu người biết chỗ Thiên-lư kia rồi, mới thấy kẻ trong trần cũng chẳng khác trong bầu Tạo-vật. Mỗi người dầu cao thấp lớn nhỏ, đều phải tuần tự tiến tu, cho đến chỗ nhứt định của ḿnh, cái chết là nghỉ an trong một cơi hư linh kia, mà người đời thầm sợ đó là tại chẳng t́m kiếm những chỗ hiện tại.

      Bây giờ đây bậc triết-hiền chẳng sợ chết là v́ biết tùng theo mạng Trời th́ dầu cái chết nó đến bao giờ cũng đặng.

      Người đời chẳng muốn biết cái chỗ ḿnh biết, mà cầu biết cái chỗ ḿnh không thể biết, th́ cũng quá đáng đi cho. Biết mà giúp đời mới là hữu dụng, biết mà thắng đạt theo Cơ Trời, là nhờ kềm chế dục t́nh, tu tâm dưỡng tánh.

      Biết đặng khoe danh cầu tiếng, biết đặng tự phụ khi nhơn th́ trong cơi tuần-huờn dầu bao năm cũng vô dụng. Người sanh trong Trời Đất mà t́m đến chỗ huyền vi của Trời Đất, tỷ nào như một con vi trùng trong thân thể, mà muốn vẽ h́nh của thân thể th́ thử hỏi có giống chăng?

      Vậy ai là kẻ muốn tầm hiểu Cơ Trời, muốn mở màn chơn lư, khá mau mau đem con mắt tinh thần ngó vào thân thể rồi sẽ lấy trí tưởng tượng mà sửa tâm tánh trước đi, rồi mới mong lần hồi thắng đạt máy huyền vi trong muôn một.

      Nước chảy bèo trôi, lần hồi theo máy Tạo, Cơ Trời, đừng tự tài hay trí giỏi mà phải lâm vào cuộc đời khổ lụy. Hăy nhớ lại Từ-Mậu-Công, Khổng-Minh Gia-Cát-Lượng, (tri bá niên tiền, tri bá niên hậu), mà ngày nay mấy vị đó ở đâu? Đời nào cũng vậy, cái mà chúng sanh làm được như khoa-học, kinh-tế, văn-chương, chánh-trị, đạo-đức đều là nhờ ở nơi Thiên-lư ban cho, rồi Thiên-lư cũng thâu lại hiển nhiên, không chối căi đặng. Biết Thiên-lư tùng theo th́ c̣n, tự khôn ngoan mà căi Thiên-lư th́ phải diệt đó là cổ kim hằng hữu.

Thi:

Triết-lư Thiên-cơ dạy chúng sanh,

Hỡi người chí-sĩ bậc hùng-anh,

Đạo mầu muốn đặng lo tu học,

Đạt máy huyền vi, bởi tánh lành.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh