Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

MINH CẢNH CHIẾU TRẦN

Thi:

tâm lạc Đạo khách trần mê,

DANH vị mảng lo sợ thế chê,

TIÊN Thánh để Kinh người chẳng học,

TRƯỞNG minh thế cuộc thức nhơn về.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.

Thi:

MINH minh nhựt rạng chiếu Càn-Khôn,

CẢNH thế thức tri tánh bảo tồn,

CHIẾU khắp nhơn sanh khuyên cơi tục,

TRẦN ai thức giấc chớ bôn chôn.

      Nầy chư chúng sanh, Ta triết luận đôi lời:

Thi bài:

      Kiến rọi chiếu Càn-Khôn dĩ thức,

      Soi năm châu mấy bực nhân tài,

            Soi cùng Âu Á mấy tay,

Soi cùng Úc Mỹ mới hay giả tuồng.

      Soi thời thế lắm luồng danh hăo,

      Soi cảnh trần ai tạo nên hiền,

            Soi đời chẳng đặng ngồi yên,

Soi trong nhơn loại lắm phiền ít vui.

      Soi thế sự phanh phui quyền tước,

      Soi người mê mưu chước gạt nhau,

            Soi tâm mấy vị kiệt hào,

Soi rồi mới thấy lộn nhào lợi danh.

      Soi khắp cả chúng sanh trần cấu,

      Soi người c̣n cá chậu khó ra,

            Soi quanh khắp cả san hà,

Soi người tàn bạo chẳng là nới tay.

      Soi Tiên Phật châu mày với thế,

      Soi đạo binh quan hệ phá tàn,

            Soi ḱa một cảnh đồng hoang,

Soi rồi mới thấy ngỡ ngàng tranh đua.

      Soi thế cuộc bốn mùa hăng hái,

      Soi người c̣n xăng-xái phồn hoa,

            Soi minh chánh, khác với tà,

Soi rồi mới rơ Phật Ma lộn bời.

      Soi nam tử nữ thời dăi đăi,

      Soi chẳng lo chế cải tâm điền,

            Soi người lạc cảnh U-Diêm,

Soi rồi dạy đến gieo truyền Kinh ban.

      Soi Á-Việt khách màng Đạo-Đức,

      Soi nhân tâm náo nức vọng cầu,

            Soi người liệt quốc cường thâu,

Soi ra chiếu thấy hoàn cầu thất kinh.

      Soi nhơn sự Á-B́nh-Dương động,

      Soi trần hoàn cảm động hồn oan,

            Soi ḱa hướng nhựt mơ màng,

Soi cho kẻ thế rơ ràng luật công.

      Soi một dăy non sông tranh vẽ,

      Soi nhân t́nh gấm ghé chia hai,

            Soi cho biết Đạo CAO-ĐÀI,

Soi coi vật chất đến ngày ra chi.

      Soi cho rơ huyền vi THƯỢNG-PHỤ,

      Soi điển quang có đủ dắt đời,

            Soi người tưởng Đạo là chơi,

Soi trong lư tưởng biết rồi dạy khuyên.

      Soi thế tục trần duyên bao nả,

      Soi tài t́nh chi há chống Trời,

            Soi người măi lấn với đời,

Soi đời không rơ kỳ thời Đạo phô.

      Soi chiến cảnh Hoàng-Đồ sắp đến,

      Soi địa linh sắp bến thoàn kề,

            Soi sao chẳng liệu quày về,

Soi tường cảnh lụy ham mê tứ tường.

      ...

      ...

            Soi người càng thấy vấn vương,

Soi người hướng Đạo chẳng tường luật Thiên.

      Soi rơ thấy ba miền Tiền Hậu,

      Soi đời ôi chẳng thấu Đạo Cao,

            Soi Tiền-Giang trước định màu,

Phổ thông chơn-giáo, soi vào trung tim.

      Soi thế tưởng phương t́m học Đạo,

      Soi huyền cơ Trời tạo chớ ai,

            Soi nay đă thấy gần ngày,

Soi người hướng đạo đă bày qui nguyên.

      Soi thế cũng cơ huyền vận chuyển,

      Soi cho tường luồng điển Trời minh,

            Soi ai thế cuộc chia t́nh,

Soi về Thượng-Phụ chiếu Minh-Cảnh-Đài.

      Soi chừng đó mới hay cho tá,

      Rọi mảy lông soi đă sai nào,

            Soi người mảng tính hô hào,

Soi người hướng đạo chẳng nào thiệt tâm.

      Soi cho thế rơ tâm dưới thế,

      Soi đời c̣n mưu kế với nhau,

            Soi Nam chưa hiệp một màu,

Soi Trung đă dựng phong trào Tiên-Thiên.

      Soi đến hội Rồng Tiên thi Đức,

      Soi Thánh-Ṭa lập Thất Trung-Châu,

            Soi Tam-Quan biết hiệp đầu,

Phổ-thông chơn-giáo rọi màu kiên quang.

      Soi thế biết CAO-HOÀNG chuyển Đạo,

      Rọi điển quang soi ráo tâm người,

            Soi tâm hiền-sĩ lả lơi,

Soi rồi phải dạy trong lời Thánh-Kinh.

Thi:

Thánh-Kinh soi rọi điển quang minh,

Cảnh tục nỡ đem vướng hủy ḿnh,

Đạo chánh chẳng lo tu bước kịp,

Huyền cơ không chuộng chỉ khoe vinh.

Thế trần rọi kiến sao quanh lộn,

Hỡi thế sửa sang dọn lấy ḿnh,

Rọi thấu đờn rao, khuyên thế tục,

Thánh-Kinh ban bố biết mà tin.

      Bần-Đạo lui...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh