Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

THUYẾT ĐỔI THAY TƯ TƯỞNG

Thi:

Công hầu vị cơi trần ai,

Đạo chánh DANH nêu bảng Ngọc-Đài,

Nhứt lư TIÊN ban qui chủng loại,

Tâm thành TRƯỞNG giáo cứu ra ngoài.

 

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.

Thi:

ĐỔI tâm hành Đạo cứu nhơn sanh,

THAY sắc bạch-y mối Đạo thành,

kỷ riêng rồi thân phải lụy,

TƯỞNG Thầy Bạch-Ngọc Đấng Cha lành.

      Vậy, nghe dạy các đẳng chúng sanh. Đường đời thảm khốc, khách trần ai mảng lăn lóc với đời, sanh làm người giữa cuộc vinh hoa c̣n vương vấn, nẻo phiền ba thêm nặng trịu. Đường xa nặng gánh, sức giỏi tiến hành, lộ đồ c̣n nắng hạn mưa mây. Đường Thiên-lư Đạo chánh bày con đường thoát tục, đă mấy niên ḷng nhơn sanh un đúc trí lự tinh thần, nào nhập Đạo, nào học hỏi với Linh-Cơ, từ thuở đến nay biết muôn ngàn tư tưởng, ḱa xem các giáo-chi như Thần-Linh-Học đem trí thanh cao ngồi nơi sơn băng tịch mịch tuyết bủa lạnh lùng. Nhưng tâm chủ định về mục đích phải theo tới cùng với phận sự, những tư tưởng tựu thành nguyên chất làm cho nên bậc vĩ-nhân có thể xuống trần độ đời cứu thế.

      Về Thông-Thiên-Học, những kẻ thành tài có tâm ái chủng tầm suy triết lư, ḱa như Anie Besant, cầm đầu thất thập nhị phái chi c̣n lại nhiều tờ tạp chí, những hạng tùng giáo với Người, đă trỗi bước tinh thần khá cao, trong đó các bậc nguyên-nhân đem ḷng ái tha nhơn sự, tầm nơi tịch mịch dưỡng định tinh thần, tiếp đặng huyền linh nơi Trung-giái, đều ngày sau tấn bộ tinh thần cứu người trụy lạc.

      Thông-Thiên-Học đều là người thiện-sĩ không đủ làm cho cảm hóa nhơn sanh. Thế là nhiều tư tưởng biểu lộ. C̣n lại những hạng ngồi nơi gốc Bồ-Đề trầm tư mặc tưởng quyết đoạt cơ siêu việt của vơ-trụ, tầm lư triết Phật-gia đă mấy chục niên đăng quả.

      Ngày sau đây cũng một phần ít kết liễu về mục đích đặng cứu rỗi người mê, ḱa nhân loại mấy chục thế kỷ con người tầm ra thuyết phát minh cho đời trở nên phong hóa tấn tinh, rồi ỷ lại ḿnh chế thành đồ ác quả. Ngày sau nếu không quay đầu theo đường thiện tín phải vướng luật quả nghiệp. Những tư tưởng không tùy theo Thiên-lư rồi cấu tạo những sự ác nghiệt. Nên con người đạt cơ linh diệu rồi măi măi tấn hành lại cho rằng hơn Tạo-Hóa!

      Buồn cười thay! thử hỏi lại các bậc vĩ-nhân làm nên mưa sa nắng đốt, làm nên cây cỏ xanh tươi đặng chăng?

      Thiệt không. Vốn không qua phép mầu linh của Trời. C̣n lại chỗ nắng hạn chang chang người không nước, ngựa không cỏ đó là do nguyên lư nào ra? Con người cũng rán tầm ṭi nhưng không hiểu về luật vô-vi.

      Thảm thương thay, mới có sự khốc hại điền viên hóa ra dâu bể. Nhờ tôn-giáo phổ thông tầm theo Chánh-Đạo, đào luyện tinh ba rồi thay đổi tư tưởng mới mà phá hoại nhơn sanh, tư tưởng tranh danh đoạt lợi, có nhiều sự quan trọng với cơ tận diệt. C̣n mỗi mặt địa-cầu đều có Thần Tiên ủng hộ, nhưng càng văn minh tấn bộ lại càng ngạo mạn Phật Trời. Bởi vậy làm cho thế giới chẳng đặng ḥa b́nh, càn khôn không ngày an tịnh.

      Nay Đấng Tạo-Hóa chuyển Đạo Nam-phương, làm cho nhân sanh trở tấn bộ về khoa-văn lư-triết có tu rồi mới biết, có học mới đặng kềm tư tưởng thanh cao, đặng thanh cao mới sưu tầm ra lư Đạo. Có lư Đạo mới chuyển tạo bực sĩ hiền, đặng sĩ hiền mới có yên mà ǵn kỷ luật, biết kỷ luật rồi không thất Chơn-truyền, đặng Chơn-truyền mới qui nguyên các giáo-hội. Vậy mà thế gian lại nhiều tư tưởng cho rằng ta đủ sức hành động, đủ phương diện chống trả với nạn đời.

      Thảm thay, ngày giờ đâu có luân chuyển cho kịp Đạo Thầy mau chóng phổ thông, bởi nhân sanh c̣n thiếu Đức!

      Ấy đó là muôn ngàn tư tưởng thanh cao, vạn ức tư tưởng hèn thấp. Đây Lăo luận về Đạo của các bậc vĩ-nhân, Lăo chẳng luận kẻ vướng nợ trần, v́ vướng theo trần trược nó là ngựa không cương, biết làm sao tầm đường điển lành mà luận giải. Cười...

      Vậy các đẳng chúng sanh nên coi lại ḱa các giáo-chi, trông ngóng nền Chánh-Giáo của xứ Việt-Nam thế nào? Tân tiến dường bao?

            Có thế cao siêu hơn các tôn-giáo, rồi người mới đặng công nhận cho là Chánh-Đạo vậy. Đó là Lăo luận tư tưởng của nhơn sanh.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh