Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

TỰ-DO B̀NH-ĐẲNG

Thi:

-vi Đạo-Chánh buổi Tam-Kỳ,

DANH hậu tương truyền lư nhiệm tri,

TIÊN bút điển quang ban cứu thế,

TRƯỞNG minh lư chánh buổi khuynh nguy.

 

      Lăo tiếp đàn, mừng chư sĩ-tử.

Thi:

Cuộc thế nhộn nhàn nẻo thị phi,

Ai tường Chơn-Đạo máy huyền vi,

Thiên cơ dĩ định nhơn tương lạc,

Lư diệu sẵn gieo vật đắc th́,

Tam-Giáo chỉ phê đời phước chưởng,

Tứ-đề Thánh chiếu Đạo minh tri,

Danh lưu hậu thế c̣n tên tạc,

Phước nhuận muôn năm phước đắc kỳ.

      Lăo nhập đề Thuyết Tự-Do B́nh-Đẳng.

      Đời văn minh vật chất cạnh tranh lối tạo tân thời, sa đắm vào ṿng nô lệ, chán kiếp trần ai, cuộc thế chứa chan những lối tôn quyền, mới hồi đầu nhớ lại thân phận trôi nổi giữa ṿng vật dục không làm chủ đặng ḿnh rồi mong cầu lư thuyết minh chỗ Tự-Do B́nh-Đẳng.

      Than ôi, muốn ra ngoài ṿng vật dục th́ trước phải tự trọng kỳ thân, chớ tiêm nhiễm dục t́nh, mê man quyền lợi mà mong c̣n B́nh-Đẳng Tự-Do là cái giả thuyết vậy.

      Cũng v́ mong Tự-Do mà càng xiềng xích vào ṿng tội lỗi giữa mặt luật đời càng thấy bại hoại nền phong tục suy đồi.

      Hỏi bởi đâu mà ra? Có phải nhơn luân chẳng trọn? Có phải Chánh-Giáo thất truyền ư?

      Tự-Do B́nh-Đẳng là: thật hành Đạo-Đức, vong kỷ duy tha, thiện duyên tập tánh đặng rồi, cầm ḷng nhơn dục, thủ phận tu mi, th́ dầu không mưu cầu Tự-Do B́nh-Đẳng con người thoát ngoài ṿng, ngặt nỗi nhơn tâm trái hẳn, chỉ cạnh tranh chiến đấu, ham danh lợi thế gian th́ càng thêm buộc trói lấy ḿnh, lấy ǵ mong “Tự-Do B́nh-Đẳng”.

Thi:

Giả cuộc trần gian có mấy ngày,

Mê man chen lấn tỷ nào sai,

Nhớ ḿnh nô lệ mưu cầu khỏi,

Tỉnh giấc huỳnh-lương quyết thoát ngoài,

Những nỗi nhơn tâm c̣n ép buộc,

Thương ôi! xă hội chẳng dung tay,

Muốn cho B́nh-Đẳng hành nhơn đức,

Th́ cơi dinh hoàn mới có hay.

      Đời như nước tràn sóng vỗ, cảnh bèo trôi biết cậy sao cùng. Thuyền linh đinh lướt gió ngoài khơi, nương lấy lượng sóng nhồi mà nhờ thuyền tế độ.

      Lên thuyền yên tĩnh được sống quá giang, qua mé bờ bĩ ngạn, rồi nh́n lại giữa bể trần xôn xao biết bao nhiêu người c̣n bị ngọn thủy triều xô đẩy. C̣n ở dưới biển, không thế nào mà biểu lượng sóng đừng nhồi. C̣n sa đắm lợi danh cạnh tranh quyền tục thế th́ không khi nào mà hiểu đặng “Tự-Do B́nh-Đẳng”.

      Vậy ai là người hy sinh với thuyết “Tự-Do B́nh-Đẳng”?

      Vậy ai là kẻ mưu cầu B́nh-Đẳng th́ mau mau kềm tánh thiện lương sửa ḷng chơn thật, rồi đến cửa Đạo mà hỏi đường giải thoát mới nên cho.

Bài:

      Đường sanh lư mê man vật dục,

      Nẻo hoạn đồ chen chúc nhơn t́nh,

            Than ôi, thế lộ gập gh́nh,

Càng cay đắng lắm, càng nh́n chứa chan.

                  Thở rồi than!!!

                  Chẳng biết đàng,

                  Đặng thanh nhàn.

            Thanh nhàn rừng núi thung dung,

Nương mây, lướt gió tao phùng máy linh.

            Đời khổ hải, nước đao binh,

Ai người đă rơ, đem ḿnh để vô.

Thi:

Để vô rồi trách số cùng phần,

Thân phận có thân lụy với thân,

Sớm biết quày đầu về nẻo Đạo,

Th́ sau mới khỏi lấp vùi chân.

Bài:

      Chân tướng là phương viên tập tục,

      Noi chuẩn-thằng mấy lúc thất truyền,

            Tầm phước đức, kiếm thiện duyên,

Éo le bước khó qua miền đời Nghiêu.

                  Nghĩ chín chiều,

                  Đời quạnh hiu,

                  Đă gần xiêu.

      Gần xiêu đổ trăm ngàn lối khổ,

      Đến tang thương một chỗ không c̣n,

            Giang san cẩm tú nước non,

Mê man chi bấy mà c̣n mê man.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh