Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THÁI nhựt rọi cùng khắp đó đây,

CÔNG bình xem xét lịnh trên Thầy,

Giáng đàn lãnh chỉ chiêu Tiên Phật,

Ðàn dạy hôm nay đã hiệp vầy.

       Chào chư hiền.

Hựu:

Hiệp vầy Thánh-Ðức Chuyển đời ,

Chư sĩ nữ nam cũng bộn bề,

Thành kỉnh quyết lo bồi địa vị,

Chí tâm đắc quả trở về quê.

Rày còn mấy phút đàn Tiên vắn,

Nếu trễ rồi đây chịu ủ ê.

Phật Thánh ai hồi về động nấy,

Thiện nam tín nữ trở tư bề.

       Chư hiền thành tâm cầu Chí-Tôn ngự.

* * *

       Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ.

CAO đức cao nhơn tế thế hòa,

ÐÀI Tiên bước đến hội Long-Hoa,

THƯỢNG truyền "Thánh-Ðức" bày chơn tướng,

ÐẾ lịnh phá mê khắp mọi hòa.

       Các con nam nữ nghe:

Thi:

Thầy đến đàn nay chấm điểm công,

Chiếu phê Thánh-Ðức trẻ lo tròn,

Bảy ngày khó nhọc bao nhiêu bấy,

Mấy trẻ thành tâm dạ sắc son.

"Thánh-Ðức Chuyển-Mê" đời thức giấc,

Thì nên tạc để chút công con,

Rồi đây Tiên Phật hồi nguyên vị,

Trẻ cũng lui chơn dạ kỉnh còn.

Thi bài:

       Cõi trần thế đã nhiều thống khổ,

       Ðạo Kỳ-Ba rỗi độ chúng sanh,

              Từ lâu phổ-hóa tu hành,

Nay truyền Thánh-Ðức dạy rành Chuyển-Mê.

       Ðạo khắp chốn tư bề nhiều phái,

       Vì Thánh-truyền cậy lại Ngọc-Vân,

              Bởi nơi ấy chẳng tiện phần,

Nên Thầy cậy Trước, Tiên Thần đến đây.

       Thấy con trẻ sum vầy chung trí,

       Lo hành theo Thánh-ý hoàn toàn,

              Con ôi! Cả hết trong đàn,

Lóng nghe Từ-Phụ thở than đôi lời.

       Tình huynh đệ hôm mơi vắng vẻ,

       Nghĩa chị em chia rẽ hồi quê,

              Nhưng lòng thương nhớ ủ-ê,

Vì chưng mạng lịnh trở về xa nhau.

       Khuyên con rán một màu một dạ,

       Tình đệ huynh chớ khá tranh hành,

              Dìu nhau, nhịn nhục mới thành,

Nương nhau lớn nhỏ lo hành Thiên-cơ.

       Khi rủi giận, kỉnh thờ nhớ lại,

       Trách nhau đây, e phải thảm Thầy,

              Thương nhau như thể thương Thầy,

Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên!

       Rán lập chí lo đền ơn đức,

       Phải thành tâm hết sức lo lường,

              Dắt nhau cho đến khoa trường,

Công nào quả nấy con thương nhớ cùng.

Thi:

Cùng nhau nương níu bước lần theo,

Theo dõi gót sen lánh nạn nghèo,

Nghèo ngặt buổi trời sanh biến đổi,

Ðổi phàm ra Thánh tử sanh eo.

       Ban ơn các con. Thầy sẽ dạy thêm. Thầy thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh