Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

DIÊU-cung cảm động tiếng con cầu,

TRÌ chí tu hành đã mấy lâu,

KIM bút giáng phê bày "Thánh-Ðức"

MẪU-nghi chứng chiếu bước công đầu.

       Me?ừng các con nam nữ.

Thi:

Thánh-Ðức đã truyền độ khách mê,

Công con lo liệu đã nhiều bề,

Mẹ mừng đặng thấy toàn sanh chúng,

Thức tỉnh tu hành trở lại quê.

Thi bài:

       Chiếu Ngọc-Ðế sắc phê Kim-Mẫu,

       Rằng hội Tiên vọng tấu Thiên-Ðình,

              Cuộc đời tai nạn đao binh,

Khiến nên sanh chúng khổ hình thảm thương.

       Cầu sắc lịnh Tòa-Chương dạy bảo,

       Hội Phật Tiên Tam-Giáo chỉ bày,

              Ban truyền "Thánh-Ðức" cứu tai,

Chúng sanh nhuần gội họa may khỏi nàn.

       Mẹ tiếp chiếu đoạn tràng tất dạ,

       Vì thương con còn đọa nơi trần,

              Sớm chiều khổ với xác thân,

Mang thân phụ-nữ muôn phần đắng cay.

       Mẹ xin Ðức Cao-Ðài chiếu cố,

       Ðặng Mẹ lo rỗi độ các con,

              Con ôi dạ Mẹ héo-hon!

Tích xưa Diệu-Thiện mà còn tên ghi.

       Nay Ngọc-Ðế đã vì tâm chí,

       Cậy Ngọc-Vân, Trước-Lý giáng truyền,

              Hội đồng Phật Thánh Thần Tiên,

Tỏ câu bí-pháp diệu huyền Chuyển-Mê.

       Công các con tên đề sử tạc,

       Vậy rán lo phú thác lời truyền,

              Tu tâm sửa tánh cần chuyên,

Ðặng vậy Mẹ mới phỉ nguyền đó con.

Thi:

Con trẻ lo trau nết hạnh thuần,

Lần dò đường tắt đến cung Thần:

Lánh xa cảnh thế cơn tai biến,

Biến hóa pháp thân giải ách trần.

       Mẹ ban ơn các con.        Thăng...

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh