Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUAN minh đạo-đức buổi kim thời,

ÂM cảnh, Ngọc-Kinh ấy khác nơi,

NAM Bắc chung vai lo gánh Ðạo,

HẢI thừa Hoàng-chiếu sửa yên đời.

       Chào chư hiền nam nữ.

Bài:

         Ðời yên vạn loại thảnh thơi,

Muôn năm lạc nghiệp dân Trời âu ca.

         Người mến đạo, kẻ thuận hòa,

Tuyên truyền Ðạo-vị nước nhà hưởng ân.

       Ân đức cả, phong trần đã mãn,

       Dạy Chuyển-Mê rạnh bảng thuần phong,

              Chỉ bày nữ-sĩ nam-phong,

Nay nghe đến lịnh tập công Ðạo hành.

Phú:

       Hành Ðạo khổ nên Phật Tiên hết lời khuyên dỗ,

       Ðã làm trò thì rán gia công tế độ cả quần sanh,

       Sửa thuần-phong mỹ-tục dạy thế cuộc tu hành,

       Lo thiện-nguyện chí tu-hành đừng cạnh-tranh vì mồi danh với bả lợi.

Thi:

Lợi lộc của đời có quí chi?

Quyền cao thế lớn chẳng ra gì,

Hỏi người hành Ðạo ham không cái?

Quyền Ðạo khó mà cứu buổi nguy!

Bài:

         Buổi nguy thảm lắm trò ôi!

Rán tâm tế thế đắp bồi quả công.

         Ðừng ghét lẫn, chớ chia lòng,

Chị em nương cậy đạo đồng sớm khuya.

       Sớm khuya phải chẳng lìa nhơn ngãi,

       Phận hiểu đời chỉ dạy đoàn em,

              Bày chi những thói thấp hèn?

Cùng nhau một Ðạo trắng đen làm gì?

Phú:

       Vì thế-giới mà người mê say không thế giải,

       Mảng tranh đua nhau những cái hư danh,

       Ðã đem thân học Ðạo với tu hành,

       Mà hằng tạo quyền thế, đường chiến tranh chớ nào ai lánh dữ làm lành hầu thoát khổ!

Thi:

Khổ nhọc một đời gặp Thánh ban,

Ðạo mầu xuống thế bủa roi tràng,

Vạn sanh nhuần gội ân Từ-Phụ,

Nam nữ chi phai chốn Niết-Bàn.

Bài:

              Bàng-hoàng dạ ngọc đêm khuya,

Thương ôi, thế sự rẽ chia nhơn tình.

       Tiếng réo-rắt chuông linh tỉnh thế,

       Giọng phù trầm thi để khuyên đời,

              Kết nên liên-hữu chẳng dời,

Lần qua thế tục vui chơi cảnh nhàn.

Thi:

Cảnh nhàn lựa kẻ chí bền gan,

Ðạo-đức nam nhi với nữ hàng,

Cội bá vun bồi nên quả vị,

Thành danh vừa đặng trí minh tàng.

Thi:

Giáng mừng Thánh-Ðức đặng roi truyền,

Ðộ thế buổi cùng rõ chữ Hiền,

Hiền hậu khuyên trò noi Thánh-Ðức,

Bình minh hồi điển lại Nam-Thiên.

       Ðại-Tiên ngự, Ta chào chư Hiền.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh